Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (01.12.2020)

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ την 1η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, στις 15:00, σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

  1. Αποδοχή επιχορήγησης σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 79903/20.11.2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών του Δήμου μας που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του COVID-19
  2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020, ύστερα και από την υπ’ αρ. 198/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος
  3. Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ): α) Έγκριση της διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, β) Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, γ) Καθορισμός των όρων της διακήρυξης, δ) Ορισμός των μελών της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης
  4. Έκδοση απόφασης περί διαγραφής ή μη βεβαιωμένου ποσού 20,00€ από βεβαιωτικό κατάλογο τελών νεκροταφείου, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας

 
 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ