Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης -Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (25.11.2020)

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ την 25η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη, στις 14:30, σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

  1. Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Σίφνου, Π/Υ 73.141,40€: α) έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, β) έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας, γ) καθορισμός των όρων της διακήρυξης, δ) ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού/αξιολόγησης προσφορών & ε) ορισμός επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων
  2. Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»
  3. Έκδοση απόφασης περί διαγραφής ή μη βεβαιωμένου ποσού 59,75€ (με τις ανάλογες προσαυξήσεις) από βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης, ύστερα από την από 17.11.2020 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
  4. Έκδοση απόφασης περί διαγραφής ή μη βεβαιωμένου ποσού  5.086,84 € (με τις ανάλογες προσαυξήσεις) από βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης, ύστερα από την από 17.11.2020 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
  5. Έκδοση απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθ. 143/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου, που αφορά στη διαγραφή τελών ύδρευσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ