Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου : Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς

Katathesi Prosforon 01

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Σίφνου έχει ανάγκη να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στο τμήμα “Λειβαδάς – Πλατάνισσα” του Δήμου Σίφνου» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και για το λόγο αυτό σας προσκαλεί, εφόσον το επιθυμείτε, να υποβάλετε την οικονομική σας προσφορά εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών.
 
Περιγραφή της προς ανάθεση υπηρεσίας:
Η παρούσα πρόσκληση, που αναφέρεται στην ανάγκη αντικατάστασης -λόγω εκτεταμένων φθορών εξαιτίας της παλαιότητας- του δικτύου ύδρευσης από τη θέση «Λειβαδάς» έως τη θέση «Παναγιά Πλατάνισσα», ενδεικτικού μήκους 1.200m, περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

  • Καθαρισμός του χώρου καθ’ όλο το μήκος του τμήματος που θα αντικατασταθεί, για την υποδοχή των αγωγών
  • Κατασκευή ειδικών τάφρων όπου απαιτηθεί, καθ’ υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας, για μεταβολή της όδευσης των αγωγών
  • Επιφανειακή τοποθέτηση δύο αγωγών πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας PE100 διαστάσεων Ø110.

 
Προσφορές:
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά μέσα στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην ακόλουθη παράγραφο.
 
Χρόνος υποβολής προσφορών:
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών από την αποστολή της παρούσας. Προσφορές που θα φτάσουν στο Δήμο Σίφνου με οποιονδήποτε τρόπο μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και θα επιστραφούν πίσω ως απαράδεκτες.
Οι προσφορές θα απευθύνονται στη Δήμαρχο Σίφνου και θα πρέπει να κατατεθούν στο Δημαρχείο Σίφνου που βρίσκεται στην Απολλωνία Σίφνου, Τ.Κ.: 840 03, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Με φυσική παρουσία του αναδόχου ή του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα (για εταιρείες)
  • Μέσω ταχυδρομείου (Απολλωνία, Σίφνος, Τ.Κ.: 840 03, Κυκλάδες)
  • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@sifnos.gr

Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά μέχρι την καταληκτική προθεσμία της ανωτέρω παραγράφου.
 
 
Κριτήριο κατακύρωσης – Όργανο κατακύρωσης:
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, ενώ η κατακύρωση των εργασιών θα γίνει από τη Δήμαρχο Σίφνου.
Αναλυτικά τα στοιχεία της προς ανάθεση δαπάνης αναφέρονται στο υπ’ αρ. πρωτ.: 4966/16-10-2020 Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 20REQ007494228.
Η πραγματοποίηση της δαπάνης θα βαρύνει τον Κ.Α.: 25.7312.0002 με τίτλο: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Απολλωνίας».
 
Επισυναπτόμενα αρχεία:

  1. Το υπ’ αρ. πρωτ.: 4966/16-10-2020 Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 20REQ
  2. Η υπ’ αρ. πρωτ.: 4976/16-10-2020 ΑΑΥ 227 με ΑΔΑ: 680ΤΩ1Τ-ΣΟΔ και ΑΔΑΜ: 20REQ

 
 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ[184]

.