Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (23.10.2020)

DimosSifnou OIKONOMIKH

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ την 23η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή, στις 15:00, σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

  1. Ανάθεση σε συμβολαιογράφο της υπηρεσίας που αφορά στη
    σύνταξη δανειστικού συμβολαίου για τη συνομολόγηση τοκοχρεολυτικού δανείου, χορηγούμενου στο Δήμο Σίφνου, για την εκτέλεση επενδυτικού έργου ενταγμένου στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I”
  2. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2020
  3. Αποδοχή επιχορήγησης σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 63787/1.10.2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών του Δήμου μας που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του COVID-19
  4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020

 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.