Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (26.09.2020)

118187083 2618720928456785 765982955555273005 n

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 
Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
 

 1. -κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
 2. -κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
 3. -κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος
 4. -κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
 5. -κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
 6. -κ. Συνοδινό Γ. Θαλή – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος

 
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ την 26η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Σάββατο, στις 14:30, σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

 1. Έκδοση απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών του Δήμου μας οικονομικού έτους 2020
 2. Έγκριση της από 15.09.2020 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου για την έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών του Νομικού Προσώπου για το οικονομικό έτος 2020
 3. Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών & πρόσκαιρων αναγκών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Νόμου 3584/2007
 4. Ανάθεση σε νομικό για σύνταξη και παροχή γνωμοδότησης σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης από το Δήμο μας των αγωγών που κατέθεσε το Ελληνικό Δημόσιο ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου κατά του Δήμου Σίφνου
 5. Δωρεά Κοινωφελούς Ιδρύματος “Σταύρος Νιάρχος”, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων που έχουν πληγεί από τις οικονομικές συνέπειες του COVID-19:

α)  Αποδοχή δωρεάς από τη δωρεοδόχο ΚΕΔΕ
β)  Καθορισμός κριτηρίων κατανομής της πίστωσης σε φυσικά πρόσωπα
 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.