Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Ανακοίνωση για την κατάθεση αιτήσεων χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής

Adeies Mousikis

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι επιχειρήσεις που προτίθενται να προβούν στη χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων, υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στη γνωστοποίηση λειτουργίας τους την αντίστοιχη δήλωση χρήσης. Η παραπάνω δήλωση αφορά στη χρήση μέχρι τις 10 μ.μ. κατά τη χειμερινή περίοδο και μέχρι τις 11 μ.μ. κατά τη θερινή. Ο νόμος παρέχει τη δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, για χορήγηση παράτασης και ειδικότερα για επιχειρήσεις που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι τις 3 π.μ. και για επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι τις 2 π.μ.

Το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής είναι το  Συμβούλιο της Κοινότητας εντός των ορίων της οποίας βρίσκεται η επιχείρηση. Στη συνέχεια, εάν το Συμβούλιο της Κοινότητας αποφασίσει θετικά, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, με διαπιστωτική πράξη Δημάρχου, άδεια παράτασης, διάρκειας μέχρι και τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής να αποστείλουν το συντομότερο δυνατόν τις αιτήσεις τους. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από το αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης λειτουργίας του καταστήματος, στην οποία πρέπει να περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η δήλωση χρήσης μουσικών οργάνων ή ηχητικού συστήματος.

Η αίτηση και το αποδεικτικό μπορεί να σταλούν:

  • ηλεκτρονικά, στο email:info@sifnos.gr,
  • με φαξ, στο 2284033076,
  • ταχυδρομικά, στη διεύθυνση: Δήμος Σίφνου, Απολλωνία, 840 03 Σίφνος.

Τέλος, υπενθυμίζουμε τις προϋποθέσεις γενικότερα για τη χρήση μουσικών οργάνων ή ηχητικού συστήματος:

  • Σε κάθε περίπτωση η ένταση της μουσικής πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα, χωρίς να διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
  • Στην περίπτωση που γίνεται χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο, το κατάστημα οφείλει να διαθέτει και να διατηρεί στο χώρο του, τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής ή άλλου επιστήμονα σχετικής ειδικότητας, που θα συνοδεύεται με τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση και τη φορά των ηχείων. Η τεχνική έκθεση θα τεκμηριώνει ότι η ισχύς των ηχείων, η θέση, η απόσταση από κατοικίες, καθώς και τα τυχόν μέτρα ηχοπροστασίας που έχουν ληφθεί, με μεγίστη ηχοστάθμη 80 db (Α), δε δημιουργούν προβλήματα στα σημεία προστασίας. Στην περίπτωση αυτή η παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ισχύει έως τις 2π.μ.
  • Για τυχόν παραβάσεις του ωραρίου ή γενικότερα των όρων και των προϋποθέσεων της χρήσης μουσικής, οι οποίες διαπιστώνονται από τα αρμόδια Αστυνομικά Όργανα, επιβάλλονται τα μέτρα και οι ποινές που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία.

Σίφνος, 22-05-2020

.