Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Σχετικά με την απομάκρυνση άχρηστων/εγκαταλελειμμένων οχημάτων

Aftokinita egataleleimena

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 (παρ. στ) του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου μας και σε συνέχεια της υπ’ αρ. 27/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α.: 94Π4Ω1Τ-ΛΨΥ), η Υπηρεσία Καθαριότητας προέβη σήμερα στην επικόλληση ειδικών σημάτων σε οχήματα που βρίσκονται εγκαταλελειμμένα σε διάφορα σημεία του νησιού μας.  

Στην περίπτωση που οι  ιδιοκτήτες δεν αποσύρουν τα οχήματά τους  εντός 45 ημερών από την επικόλληση του ειδικού σήματος, αυτά θα περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου Σίφνου, ο οποίος θα εφαρμόσει τα εκ του νόμου προβλεπόμενα, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας, που έχει εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου  (απόφαση  Δ.Σ. 46/2018,  Α.Δ.Α.: 951ΔΩ1Τ-ΖΦ1).

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, παραθέτουμε αναλυτικά το άρθρο 2, παρ. στ, του Κανονισμού Καθαριότητας:

“…στ) Άχρηστα/Εγκαταλελειμμένα οχήματα:

Ο εντοπισμός των οχημάτων αυτών γίνεται από το προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας, είτε από καταγγελίες πολιτών.

Α) Εφόσον ένα όχημα (χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας) παραμένει στην ίδια θέση πάνω από 2 μήνες, σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Π.Δ. 116/2004 «Διαδικασία συλλογής των εγκαταλελειμμένων οχημάτων», επικολλάται σε εμφανές σημείο του οχήματος ειδικό αυτοκόλλητο που το χαρακτηρίζει σαν εγκαταλελειμμένο και αναγράφει ότι ο ιδιοκτήτης έχει περιθώριο 45 ημερών για να το απομακρύνει, διαφορετικά το όχημα περιέρχεται στην κατοχή του Δήμου. Ενημέρωση εντός 15 ημερών της Ασφάλειας/Αστυνομικού Σταθμού για το εγκαταλελειμμένο όχημα (προ της περισυλλογής του από το Δήμο). Μεταφορά του οχήματος σε φυλασσόμενο χώρο του Δήμου και παραμονή του εκεί επί δεκαημέρου, τη στιγμή που δεν υπάρχει επί της νήσου εγκεκριμένο σύστημα συλλογής ΟΤΚΖ. Εάν μέσα στο διάστημα αυτό το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σε αυτόν αφού προηγουμένως καταβάλει τη δαπάνη απομάκρυνσης και αποθήκευσης. Εάν το όχημα δεν αναζητηθεί, τότε προωθείται μέσω ιδιώτη προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και διάθεση, αφού προηγηθεί σύνταξη Πρωτοκόλλου Εγκαταλελειμμένου, το οποίο θα πρέπει να είναι σφραγισμένο και στο οποίο θα αναγράφονται κατ’  ελάχιστον:

1) περιγραφή του Νομοθετικού Πλαισίου (π.χ. βάσει Άρθρου 9, Παράγραφοι 1,2,3 και 4 του Π.Δ. 116/2004, Φ.Ε.Κ. 81 Α΄),

2) περιγραφή του οχήματος (μάρκα, χρώμα και κατάσταση),

3) υπεύθυνος σύνταξης του πρωτοκόλλου,

4) όνομα συμβεβλημένης μονάδας ανακύκλωσης στην οποία θα γίνει η παράδοση από τον ιδιώτη,

5) αριθμός κυκλοφορίας γερανού ή φορτηγού του ιδιώτη που θα χρησιμοποιηθεί για την απομάκρυνσή του.

Β) Εφόσον ένα όχημα (με πινακίδες κυκλοφορίας) παραμένει στην ίδια θέση πάνω από 2 μήνες, σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Π.Δ. 116/2004 «Διαδικασία συλλογής των εγκαταλελειμμένων οχημάτων», πρέπει να γίνονται όλες οι διαδικασίες που αναγράφονται ανωτέρω συν της επί πλέον διαδικασίας αναζήτησης του κατόχου μέσω του Αρχείου του Υπουργείου Μεταφορών.”

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Αντώνη Φραντζή , στο τηλ. 6977905581.

Σίφνος, 23.3.2020

.