Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

dimos sifnou prosfores

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην “Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων” με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Για την κάλυψη της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:20REQ006370838 καθώς και έχει γίνει δέσμευση στο οικείο μητρώο αντίστοιχης πίστωσης από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Σίφνου με την έκδοση της ΑΑΥ: 66/2020 με ΑΔΑΜ:20REQ006428830.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της, να καταθέσετε οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020, 12:00 για την προμήθεια των παρακάτω ειδών.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η καλή και έγκαιρη εκτέλεση της σύμβασης καθώς και η οικονομική προσφορά.

Η προμήθεια των παρακάτω ειδών θα εκτελεστεί άμεσα και στην συνολική ποσότητα. Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει και το κόστος μεταφοράς μέχρι το σημείο παράδοσης στα γραφεία του Δήμου στην Απολλωνία Σίφνου.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Η προμήθεια, μέχρι το ποσό των 4.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, θα βαρύνει τον υπό έγκριση προϋπολογισμό του 2020 στον Κ.Α:10.6612 (Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων) .

Η Δήμαρχος Σίφνου

Μαρία Εμμ. Ναδάλη

.