Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Ευκαιρία διαγραφής τελών προσαυξήσεων για ιδιοκτήτες ακινήτων

akinita 1

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (ΦΕΚ Α 204/16-12-2019): «Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020».

Στο πλαίσιο αυτό, σας καλούμε να ελέγξετε τους λογαριασμούς ρεύματος των κτισμάτων ιδιοκτησίας σας, προκειμένου να διαπιστώσετε εάν η επιφάνειά τους είναι δηλωμένη σωστά. Ειδικότερα, η δηλωμένη επιφάνεια εμφανίζεται στην πίσω όψη του λογαριασμού, στο πεδίο ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ, με τις ενδείξεις ΔΤ και ΤΑΠ, οι οποίες αντιστοιχούν στις χρεώσεις δημοτικών τελών και τέλους ακίνητης περιουσίας αντίστοιχα. 

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε διαφορά, μεταξύ δηλωμένης και πραγματικής επιφάνειας, σας καλούμε να μεριμνήσετε για την άμεση διόρθωση, προκειμένου να επωφεληθείτε από τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου και να αποφύγετε μελλοντικές αναδρομικές χρεώσεις και πρόστιμα.

Για να γίνουν οι διορθώσεις αυτές απαιτείται να προσκομίσετε στο Δήμο μας (αρμόδιος υπάλληλος κ. Νίκος Κορακής, τηλ. 2284360311), το λογαριασμό ρεύματος και κάποιο επίσημο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει σαφώς η πραγματική επιφάνεια του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, όπως: συμβόλαιο ιδιοκτησίας, οικοδομική άδεια, δήλωση ένταξης στο Ν. 4495/2017 ή στο ν. 4178/2013 ή στο ν. 4014/2011, αντίγραφο Ε9, τοπογραφικό διάγραμμα κ.λπ.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.