Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Γνωστοποίηση Δημάρχου

11 Full min

ΑΔΑ:65ΧΡΩ1Τ-ΦΥΞ
Σίφνος, 12-11-2019
Αριθ. πρωτ.: 4363

Η Δήμαρχος Σίφνου

Έχοντας υπόψη:

 1. τις διατάξεις του άρθ. 163 του ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ. Α 143/28-06-2007), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 2. τις διατάξεις του άρθ. 68 του ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α 133/19-07-2018),
 3. την 149/2019, με αριθ. πρωτ. 3412/03-09-2019 και ΑΔΑ: ΨΘΧΕΩ1Τ-ΝΕΟ, απόφασή μας «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση σε αυτούς αρμοδιοτήτων»,
 4. την εγκύκλιο 55 με αριθ. πρωτ. 74802/29-12-2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.,
 5. τις διατάξεις του άρθ. 58 του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 87/2010),
 6. τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σίφνου (ΦΕΚ Β 3210/03-12-2012).

Γνωστοποιεί ότι

Προτίθεται να καλύψει τις τρεις (3) θέσεις Ειδικών Συνεργατών που προβλέπονται στο Δήμο Σίφνου,με καθήκοντα την επικουρία και την παροχή συμβουλών και προτάσεων στη Δήμαρχο, όπως παρακάτω:

 1. μία (1) θέση για θέματα οικονομικής διαχείρισης και ευρωπαϊκών προγραμμάτων,
 2. μία (1) θέση για θέματα τεχνικής υποστήριξης σε έργα και μελέτες,
 3. μία (1) θέση για θέματα επικοινωνίας, οργάνωσης – διαχείρισης αλληλογραφίας και συντονισμού των Υπηρεσιών του Δήμου.   

Για την πλήρωση των θέσεων απαιτούνται:

 1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007 (άρθ. 11 έως και 17).
 2. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή T.E.I. της ημεδα­πής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, σε σχετικό γνωστικό αντικείμενο. Η πλήρωση μίας (1) από τις παραπάνω θέσεις μπορεί να γίνει με απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, που αποδεικνύονται, σύμφωνα με την παρακάτω παράγραφο 3.
 3. Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
 4. Καλή γνώση αγγλικών.
 5. Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των υπ’ αριθ. 2, 3, 4 και 5 υποβάλλονται με την αίτηση του υποψηφίου ενώ τα δικαιολογητικά για την απόδειξη του υπ’ αριθ. 1 θα κληθούν να υποβάλλουν στη συνέχεια μόνο οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν.

Μαζί με την αίτηση και τα παραπάνω δικαιολογητικά, κάθε υποψήφιος πρέπει επίσης να καταθέσει:

 1. βιογραφικό σημείωμα,
 2. φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,
 3. υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11 έως και 17 του ν. 3584/2007).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε από άλλο εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του αιτούντα θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφορών, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Απολλωνία, Σίφνος, ΤΚ 840 03, απευθύνοντάς την στον Δήμο Σίφνου, υπόψη κ. Νικολάου Κορακή (τηλ. επικοινωνίας: 2284360311).  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες(υπολογιζόμενες ημερολογιακά)και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδα της έδρας του Νομού.

Η πλήρωση καθεμιάς από τις προαναφερόμενες θέσεις θα διενεργηθεί με απόφαση Δημάρχου, η οποία θα προσλάβει το πρόσωπο που πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις και κατά την κρίση της είναι κατάλληλο για καθεμιά από αυτές (παρ. 4 του άρθ. 163 του ν. 3584/2007). Οι αποφάσεις αυτές θα δημοσιευτούν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και οι προσλήψεις θα ολοκληρωθούν με την υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με καθένα από τους προσλαμβανόμενους, από την οποία θα συνάπτεται η εργασιακή σχέση με τον Δήμο και θα αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών.

Η παρούσα γνωστοποίηση να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα της έδρας του νομού Κυκλάδων και να αναρτηθεί: α) στους πίνακες ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων, β) στο διαδικτυακό τόπο «Δι@ύγεια», γ) στην ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.