Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Απόφαση Δημάρχου

antidimarxoi

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση απόφασης ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης σε αυτούς αρμοδιοτήτων

(Αριθ. Απόφασης 178/2019)

Η Δήμαρχος Σίφνου

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθ. 59 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  2. Την εγκύκλιο 82/2019του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθ. πρωτ. 59633/20-08-2019) «Ορισμός Αντιδημάρχων».
  3. Την 149/2019, με αριθ. πρωτ. 3412/03-09-2019 και ΑΔΑ: ΨΘΧΕΩ1Τ-ΝΕΟ, απόφασή μας «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση σε αυτούς αρμοδιοτήτων».
  4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ Β 3210/03-12-2012).

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε την 149/2019, με αριθ. πρωτ. 3412/03-09-2019 και ΑΔΑ: ΨΘΧΕΩ1Τ-ΝΕΟ, απόφασή μας «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση σε αυτούς αρμοδιοτήτων», μεταβιβάζοντας στον Αντιδήμαρχο Δημήτριο Ζαμπέλη του Ιωάννη, αντί του Αντιδημάρχου Γεωργίου Γεωργούλητου Κωνσταντίνου, τις παρακάτω αρμοδιότητες, πλέον αυτών που του είχαν μεταβιβαστεί με την παραπάνω απόφασή μας:

Α.    Την εποπτεία και την ευθύνη για τις παρουσίες, την τήρηση του ωραρίου και την χορήγηση αδειών στο προσωπικό που εργάζεται σε όλα τα γραφεία του Δήμου, στα δύο (2) Δημοτικά Καταστήματα Απολλωνίας και στο ΚΕΠ του Δήμου στον Αρτεμώνα.

Β.    Την ετήσια αξιολόγηση των υπαλλήλων που αξιολογούνται απευθείας από τον Δήμαρχο, δηλαδή των Προϊσταμένων των Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου και των υπαλλήλων του ΚΕΠ.

Κατά τα λοιπά ισχύει η 149/2019 απόφασή μας ως έχει.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί μία φορά σε ημερήσια εφημερίδα του νομού Κυκλάδων, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «Δι@ύγεια».

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.