Ο Δήμος Σίφνου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την πράξη με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού ανακύκλωσης και κομποστοποίησης Δήμου Σίφνου», συνολικού προϋπολογισμού πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ (550.594,00€) περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%. Η διάρκεια της προμήθειας (ο χρόνος παράδοσης των υλικών) ορίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε ολόκληρη την διακήρυξη (178 σελίδες σε μορφή PDF)