ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Αριθ. Απόφασης 153/2020)   ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση σε αυτούς αρμοδιοτήτων   Η Δήμαρχος Σίφνου   Έχοντας υπόψη: Το άρθ. 59 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, Την παρ. 3 του άρθ. 59 του παραπάνω νόμου,…