Σχετικά με τον Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διεθνή Δημόσιο Διαγωνισμό (με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας: «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 810.000,00 Ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για συνολική χρονική διάρκεια τριών ετών (δύο έτη με δικαίωμα προαίρεσης ενός επιπλέον έτους),

ο Δήμος Σίφνου διευκρινίζει ότι ο Α/Α Συστήματος της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με χρήση της οποίας θα πραγματοποιηθεί ο παραπάνω διαγωνισμός μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr είναι ο 18112. Στην περίληψη διακήρυξης με Α.Π. 4693/27-10-2015 εκ παραδρομής αναφέρεται σαν Α/Α Διαγωνισμού ο 17837 αντί του ορθού 18112.

Πληροφορίες δίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σίφνου (Απολλωνία Σίφνου, τηλ. 2284360326, αρμόδιος υπάλληλος Σωκράτης Κάραβος).