Η δημοπρασία θα διεξαχθεί, μετά την υπ’  αρ. 28/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου, σύμφωνα με:

α) το Π.Δ. 270/1981 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 77/30.3.1981) και

β) τη με αρ. 33/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας,  

ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 147/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από:

1. -τον κ. Ανδρέα Ν. Μπαμπούνη, Δήμαρχο Σίφνου,

2.-τον κ. Γεώργιο Απ. Γεωργούλη, δημοτικό σύμβουλο Σίφνου,

3. -τον κ. Νικόλαο Κουκή, δημοτικό σύμβουλο Σίφνου.  

Ως γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η δημοτική υπάλληλος Μαρία Ναδάλη.

Οι όροι της δημοπρασίας καθορίστηκαν ως εξής:

Άρθρο 1ο

Η δημοπρασία θα γίνει στις 30 Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, από την επιτροπή που ορίστηκε παραπάνω. Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, μπορεί δε να συνεχιστεί και πέραν της κανονισμένης ώρας, αν συνεχίσουν να δίνονται προσφορές, κατόπιν αποφάσεως της Επιτροπής, η οποία απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά.

Άρθρο 2ο

Τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας θα δημοσιευτεί με φροντίδα του Δημάρχου, στα δημοσιότερα μέρη, διακήρυξη, η οποία θα περιλαμβάνει: α) το είδος, τη θέση, τα όρια, την έκταση και εν γένει λεπτομερή περιγραφή του προς εκμίσθωση ακινήτου, β) την ημέρα και τις ώρες διενέργειας της  δημοπρασίας, γ) τον τρόπο διενέργειας της δημοπρασίας, δ) το ελάχιστο όριο προσφοράς, το οποίο ορίζεται στο ποσόν των χιλίων ευρώ (1.000,00€) για κάθε έτος, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως σε ποσοστό ίσο με το 100% του ετήσιου πληθωρισμού, όπως αυτός θα ανακοινώνεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, ε) ότι ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά, καθιστάμενος αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπεύθυνος για την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως, στ) ότι ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα από τη μη έγκριση των πρακτικών από την Οικονομική Επιτροπή, ζ) ότι ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα ημερών από της κοινοποιήσεως της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, η οποία κοινοποίηση ενεργείται με αποδεικτικό, να προσέλθει με τον εγγυητή του για την υπογραφή της σύμβασης, αλλιώς η κατατεθείσα εγγύηση εκπίπτει υπέρ του Δήμου, χωρίς καμία δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος αυτού και του εγγυητή του, ενεχομένων και των δύο για τη μικρότερη τιμή του αποτελέσματος της δημοπρασίας από της προηγούμενης δημοπρασίας, η) ότι, από της λήξεως της  υπό το στοιχείο ζ προθεσμίας, η σύμβαση θεωρείται οριστικώς καταρτισθείσα, θ) τη διάρκεια της μισθώσεως, η οποία θα είναι για εννέα (9) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ι) τις προθεσμίες καταβολής του μισθώματος, το οποίο ορίζεται να καταβάλλεται 1 φορά ανά έτος, ια) εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία σε ποσοστό 10% επί της τιμής της πρώτης προσφοράς ενός έτους, δηλαδή εκατό ευρώ (100,00€), ιβ) ότι η εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται με άλλη κατά την υπογραφή της σύμβασης, που θα είναι ποσού ίσου με το 10% του επιτευχθέντος μισθώματος ενός έτους, ιγ) ότι ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τα όρια και εν γένει το μίσθιον σε καλή κατάσταση, προστατεύοντάς το από καταπατητές, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση, ιδ) ότι ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας κατάστασης θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε σε ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί του ακινήτου, ούτε συνεπώς υποχρεούται σε επιστροφή του μισθίου ή λύση της σύμβασης, ιε) ότι ο μισθωτής υποχρεούται σε επιστροφή του μισθίου με τη λήξη της μίσθωσης στην κατάσταση που παρέλαβε αλλιώς υποχρεούται σε αποζημίωση, ιστ) ότι η σιωπηρά αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση  του μισθίου από το μισθωτή απαγορεύεται απόλυτα.

Άρθρο 3ο

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι Έλληνες πολίτες ηλικίας 18 ετών και πάνω που ενεργούν είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό εταιρείας, αφού στην τελευταία περίπτωση υποβάλλουν έγγραφη εξουσιοδότηση, στην οποία θα αναφέρεται ότι ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας στη συγκεκριμένη δημοπρασία.

Άρθρο 4ο

Η δημοπρασία, όπως προαναφέρθηκε, είναι φανερή και προφορική. Θα γίνει την ημέρα και ώρα που ορίστηκε παραπάνω από την ορισθείσα επιτροπή. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά τη σειρά της εκφώνησης μαζί με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδοτούντα, μεταφέρεται δε από τον πρώτο στους επόμενους, επιβαρύνει δε τελικά τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος  πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην επί της δημοπρασίας επιτροπή πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και καταθέτοντας το σχετικό πληρεξούσιο, αλλιώς θεωρείται ότι πλειοδοτεί για λογαριασμό του. Η απόφαση της επιτροπής να αποκλείσει κάποιον να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη, αναγράφεται στα πρακτικά τα οποία συντάσσονται σε απλό χαρτί. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, τα πρακτικά υπογράφονται από την επιτροπή, από τον τελευταίο πλειοδότη και από τον εγγυητή του. Αν κάποιος είναι αγράμματος υπογράφει αντί γι’ αυτόν άλλος βάσει ειδικού πληρεξουσίου ή δύο πρόσωπα εκ των παρισταμένων κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας, τα οποία βεβαιώνουν ότι ο τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής δήλωσαν αγράμματοι. Επί των πρακτικών της δημοπρασίας αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή Σίφνου. Τα πρακτικά τίθενται υπόψη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για έγκριση.

Άρθρο 5ο

Η δημοπρασία μπορεί να επαναληφθεί εάν: α) το αποτέλεσμα κριθεί ασύμφορο από την Οικονομική  Επιτροπή, β) εάν δεν παρουσιαστεί κανένας πλειοδότης, γ) εάν τα πρακτικά της δημοπρασίας δεν εγκριθούν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για οποιονδήποτε λόγο, δ) εάν ο πλειοδότης δεν προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την υπογραφή του συμφωνητικού μετά την παρέλευση της προθεσμίας από της κοινοποιήσεως της εγκριτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Στην περίπτωση αυτή η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη  και του εγγυητή του, σαν πρώτη προσφορά δε ορίζεται το ποσό που καταχωρήθηκε στο όνομά του, που μπορεί να μειωθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η περίληψη διακήρυξης της επαναληπτικής δημοπρασίας δημοσιεύεται πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας.               

  Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

  

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ