Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (15.03.2023)

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΙΦΝΟΥ
Πρόσκληση σύγκλησης 6ης/2023 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (αρ. πρωτ.: 1231/10.03.2023)
Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην 6η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου, που θα διεξαχθεί την 15η του μηνός Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ», στο Δημοτικό Κατάστημα Απολλωνίας (στο Στενό), σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 72 & 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/07.06.2010), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄/09.07.2022) και της υπ’ αριθμ. 46731/13-7-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης θέσης περιπτέρου στην Απολλωνία Σίφνου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6/2023 απόφαση που εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου (ΑΔΑ: 6ΑΓ1Ω1Τ-ΗΡΖ) σχετικά με τη χωροθέτηση του περιπτέρου
2. Αποδοχή ποσού 239.100,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ.: 14981/22.02.2023 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών περί κατανομής ποσού 27.681.000,00€ σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους (ΑΔΑ: ΨΞΚΝ46ΜΤΛ6-Ε6Ρ)
3. Αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Σίφνου μέχρι του ποσού των 161.200,00€ για την ωρίμανση της μελέτης αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν στις παραλίες της Σίφνου λόγω παράκτιων διαβρώσεων και κυματικών συνθηκών εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ.: 4122.77-40/635/06.03.2023 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Εμμανουήλ Κουτουλάκη (ΑΔΑ: 69ΟΑ4653ΠΩ-Α4Λ)
H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου
ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. -κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
2. -κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
3. -κα Ατσόνιου Αγγ. Άννα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
4. -κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
5. -κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
6. -κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
Κοινοποίηση:
-Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου
-Πρόεδρο Κοινότητας Απολλωνίας
-Πρόεδρο Κοινότητας Αρτεμώνα
-Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
-Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος
-Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
.