Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΦΥΡΟΓΕΙΑ»

  • Αρχική
  • Ανακοινώσεις
  • ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΦΥΡΟΓΕΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΙΦΝΟΥ

Σίφνος, 14-02-2023/Αριθ. πρωτ.: 20

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΦΥΡΟΓΕΙΑ»

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου, έχοντας υπόψη:
1.Την υπ’ αριθ. 64321/Δ4/16-05-2008 ΚΥΑ «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
2.Την με αριθ. 7/2022 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου (ΑΔΑ: 6ΩΔΗΟΚ55-ΘΚ6).
3.Την με αριθ. πρωτ. 13/22-11-2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΦΥΡΟΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: ΨΒΘΕΟΚ55-ΗΡΧ), η οποία απέβη άγονη.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές οικονομικές προσφορές για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του σχολικού κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Σίφνου, στη θέση «Φυρόγεια» της Δημοτικής Κοινότητας Απολλωνίας του Δήμου Σίφνου.

ΑΡΘΡΟ 1
Η ανάθεση από τη Σχολική Επιτροπή της λειτουργίας και εκμετάλλευσης του κυλικείου γίνεται μόνον κατόπιν διαγωνισμού σε συνάρτηση με:
α) την τιμή της προσφοράς,
β) την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου,
γ) την πολυτεκνική ιδιότητα του ιδίου ή και προερχόμενου από πολυτεκνική οικογένεια,
δ) την μονογονεϊκή ιδιότητα,
ε) την πιστοποίηση του ΕΦΕΤ.
Η μοριοδότηση στις περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε γίνεται ως εξής:
1.Κάθε προσφορά πολλαπλασιάζεται επί δύο.
2.Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται ένα (01) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (08).
3.Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται μόρια ως ακολούθως:
• Πολύτεκνος υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: πέντε (05) μόρια.
• Υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου προερχόμενος από πολυτεκνική οικογένεια: τρία (03) μόρια.
4. Μονογονεϊκή ιδιότητα: τέσσερα (04) μόρια.
5. Πιστοποιημένος από τον ΕΦΕΤ υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: επιπλέον ένα (01) μόριο.
6. Πιστοποιημένος είτε μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ): δύο (02) μόρια.

ΑΡΘΡΟ 2

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά νομικά πρόσωπα.
β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.
Το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 3

Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:
α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
β) Συνταξιούχοι.
γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1, 2, 3 και 4), 5, 7, 8 και 9 του Ν. 3528/2007.
δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.

ΑΡΘΡΟ 4

α) Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύσει από την ημερομηνία υπογραφής της και για εννέα σχολικά έτη, ήτοι μέχρι την 30η Ιουνίου του ενάτου έτους, χωρίς καμία περαιτέρω παράταση.
β) Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου έχει την υποχρέωση να αναλάβει υπηρεσία εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση λύεται η συνεργασία και η Σχολική Επιτροπή καταγγέλλει την σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 5

Περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού θα τοποθετηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Σχολείου Σίφνου, σε εμφανές μέρος μπροστά στην είσοδο του σχολείου, σε πολυσύχναστους χώρους της περιοχής (πλατείες κ.λπ.) και δημοσιεύεται τουλάχιστον μία φορά σε δύο τοπικές εφημερίδες και αν δεν υπάρχουν δύο σε μία τοπική εφημερίδα.
Περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού θα τοποθετηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σίφνου.

ΑΡΘΡΟ 6

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό είναι:
α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ ετησίως για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
γ) Εάν υπάρχει προϋπηρεσία σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου, σχετική βεβαίωση από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.
δ) Για όσους έχουν πολυτεκνική ιδιότητα, πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
η) Τραπεζική επιταγή, σε διαταγή Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου, ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00 €), ως εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους, μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, εκτός του υποψηφίου στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικά νέα τραπεζική επιταγή, σε διαταγή Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου, ώστε να καλύπτεται συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος, εφόσον αυτό δεν καλύπτεται ήδη από την πρώτη τραπεζική επιταγή, ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Οι παραπάνω τραπεζικές επιταγές παρακρατούνται καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφονται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτουν υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.
θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.
ι) Για όσους έχουν την ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας, πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα αυτή.
ια) Για όσους τη διαθέτουν, πιστοποίηση του ΕΦΕΤ ή πιστοποίηση μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ).
Για τη συμμετοχή των δημοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Απαιτείται, όμως, επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτουμένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.

ΑΡΘΡΟ 7

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Επιτροπή, μέσω του Διευθυντή του Σχολείου και θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να τάσσει εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών που λείπουν και είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πλην της χρηματικής εγγύησης ή της εγγυητικής επιστολής, τα οποία κατατίθενται μαζί με την προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 8

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού συγκροτείται με πράξη του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής και αποτελείται από το Διευθυντή του σχολείου, από εκπρόσωπο του Δήμου στη Σχολική Επιτροπή και τον πρόεδρο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων ή τον εκπρόσωπο των γονέων στη Σχολική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 9

Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού, αυτός επαναλαμβάνεται με την ίδια διαδικασία. Σε περίπτωση αποτυχίας και του επαναληπτικού διαγωνισμού, γίνεται απευθείας ανάθεση του κυλικείου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις, αφού υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ενδιαφερομένων για απευθείας ανάθεση, μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση σε άτομα του σχολικού περιβάλλοντος, πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Οι όροι της απευθείας ανάθεσης δεν μπορεί να είναι δυσμενέστεροι των προβλεπομένων όρων της προκήρυξης. Το ποσό της ανάθεσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο όριο εκκίνησης που καθορίζεται στο άρθρο 11 της παρούσης απόφασης.
Το άτομο του σχολικού περιβάλλοντος που συνταξιοδοτείται ή αποχωρεί από το σχολείο για οποιοδήποτε λόγο, εξακολουθεί να έχει την εκμετάλλευση του κυλικείου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της σύμβασής του. Στον καθαριστή/ρια που έχει αναλάβει την εκμετάλλευση του κυλικείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται υποχρεωτικά πριν ή μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου. Για τα λοιπά πρόσωπα η ενασχόλησή τους με τη λειτουργία του κυλικείου δεν πρέπει να εμποδίζει την εκτέλεση των κυρίων καθηκόντων τους.

ΑΡΘΡΟ 10

Η προθεσμία μεταξύ της δημοσίευσης της προκήρυξης και της ημέρας του αρχικού διαγωνισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ημερών. Η προθεσμία μεταξύ της δημοσίευσης της προκήρυξης και της ημέρας του επαναληπτικού διαγωνισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 ημερών.

ΑΡΘΡΟ 11

Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα δέκα ευρώ (10,00 €) ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 12

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης και τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 64321/Δ4/16-05-2008 ΚΥΑ «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων».

ΑΡΘΡΟ 13

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Όσοι παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους, ως εκπρόθεσμες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 14

Ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, υποβάλλεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η Επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στη Σχολική Επιτροπή που είναι αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού, προκειμένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους δε γίνονται δεκτές.
Της ένστασης κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό, λαμβάνει γνώση υποχρεωτικά με τη φροντίδα της Επιτροπής αυτός, κατά του οποίου στρέφεται.

ΑΡΘΡΟ 15

Στην περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει ένας με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

ΑΡΘΡΟ 16

Αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι η Σχολική Επιτροπή. Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.

ΑΡΘΡΟ 17

Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου, σε περίπτωση που δεν διαθέτει βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ., υποχρεούται να το παρακολουθήσει προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση στη Σχολική , μετά την υπογραφή της συμβάσεως, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 (ΦΕΚ Β 1183/31-08-2006) απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία.
Η μίσθωση των σχολικών κυλικείων κατά οποιονδήποτε τρόπο δεν υπάγεται στις διατάξεις για τις εμπορικές μισθώσεις.

ΑΡΘΡΟ 18

Ο εκμεταλλευτής του σχολικού κυλικείου θα καταβάλλει στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου κατ’ έτος το ποσό που συμφωνήθηκε, σε 3 δόσεις, ως εξής:
την πρώτη την 30η Νοεμβρίου, τη δεύτερη την 28η Φεβρουαρίου και την τρίτη την 31η Μαΐου.
Το ύψος των δόσεων θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο: U = αxβxγ/189, όπου U = το ύψος των δόσεων, α= η προσφορά, β= ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στις ημερομηνίες που καταβάλλονται οι δόσεις, γ= οι εργάσιμες ημέρες λειτουργίας του σχολείου με αντίστοιχη φοίτηση μαθητών για την περίοδο που καλύπτει η δόση και 189 οι εργάσιμες ημέρες του έτους.
Ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών (β) και οι εργάσιμες ημέρες για την περίοδο που καλύπτει η δόση (γ), βεβαιώνονται κάθε φορά από το Διευθυντή του σχολείου.
Το μίσθωμα στον πρώτο χρόνο της σύμβασης αυτής θα είναι μειωμένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί αναλογικά στο σύνολο των ημερών (εργάσιμων) του χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε από 1ης Ιουλίου μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της.
Τα μισθώματα των σχολικών κυλικείων αποτελούν έσοδο της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής και εισπράττονται και διατίθενται κατά τις ισχύουσες οικείες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 19

Επίσης οι συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι εφόσον τους ανατεθεί η εκμετάλλευση του κυλικείου:
• Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ή η με οποιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική παραχώρησή του κυλικείου σε άλλο άτομο.
• Είναι υποχρεωμένοι να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη φορολογική, εργατική, υγειονομική κ.λπ. νομοθεσία (ενδεικτικά: χρησιμοποίηση φορολογικής ταμειακής μηχανής, ασφάλιση σε ασφαλιστικό φορέα, εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση, έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κυλικείου κ.α.).
• Είναι υποχρεωμένοι να μεριμνήσουν ώστε, με δικά τους έξοδα, να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο και αδειοδοτημένο για τέτοια εργασία πρόσωπο, ειδικός μετρητής για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που θα πραγματοποιείται συνολικά στο κυλικείο. Η δαπάνη για την ετήσια κατανάλωση, θα υπολογίζεται με βάση τις μετρήσεις του παραπάνω μετρητή και τη χρέωση ανά KWh, σύμφωνα με τις μηνιαίες καταστάσεις που αποστέλλει η ΔΕΗ στον Δήμο Σίφνου, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Το αντίστοιχο ποσό θα καταβάλλεται τον μήνα Ιανουάριο του επόμενου έτους στο Ταμείο του Δήμου Σίφνου, ο οποίος εξοφλεί το λογαριασμό ρεύματος του σχολείου.

ΑΡΘΡΟ 20

Το κυλικείο θα λειτουργεί όλες τις ώρες κατά τις οποίες το σχολείο είναι ανοικτό. Η παρουσία του εκμεταλλευτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη. Δύναται να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας και απαραιτήτως θα πληροί και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1, 2, 3 και 4), 7, 8 και 9 του Ν. 3528/2007.

ΑΡΘΡΟ 21

Ο εκμεταλλευτής του σχολικού κυλικείου θα είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα του χώρου του κυλικείου.

ΑΡΘΡΟ 22

Τυχόν έξοδα που θα προκύψουν για τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στον τοπικό τύπο, θα βαρύνουν τον εκμεταλλευτή του σχολικού κυλικείου, ο οποίος, σύμφωνα με το άρθ. 43 παρ. 3 του Ν. 3801/2009, υποχρεούται να τα εξοφλήσει.

ΑΡΘΡΟ 23

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-προσφορών από τους ενδιαφερόμενους είναι από την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023 μέχρι και την Τρίτη 7 Μαρτίου 2023 και ώρα 13:00.
Η αποσφράγιση των κλειστών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ., στον τόπο που θα καθοριστεί με την πράξη συγκρότησής της.

ΑΡΘΡΟ 24

Με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου θα συγκροτηθεί Επιτροπή Ελέγχου λειτουργίας του σχολικού κυλικείου, η οποία αποτελείται από:
α) Το Διευθυντή του σχολείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
β) Ένα μέλος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων με τον αναπληρωτή του.
γ) Ένα μέλος της Σχολικής Επιτροπής με τον αναπληρωτή του.
δ) Ένα μέλος της Μαθητικής Κοινότητας με τον αναπληρωτή του.
ε) Έναν Εκπαιδευτικό του σχολείου με τον αναπληρωτή του.
Πρόεδρος της παραπάνω Επιτροπής είναι ο Διευθυντής του σχολείου ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος, καλεί τα μέλη σε συνεδρίαση για τη συζήτηση διαφόρων προβλημάτων λειτουργίας του κυλικείου. Για τις συνεδριάσεις τηρούνται σχετικά πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πράξεων.
Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της ομαλής λειτουργίας του κυλικείου, η διάθεση από αυτό των προβλεπόμενων και οριζόμενων ειδών από τις ισχύουσες διατάξεις, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.
Κάθε παράβαση των όρων της παρούσας θα πιστοποιείται από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου, η οποία μπορεί να εισηγείται στη Σχολική Επιτροπή την καταγγελία της σύμβασης που έχει υπογραφεί, για ουσιώδη λόγο, που οφείλεται στον υπεύθυνο ανάδοχο του κυλικείου. Η Σχολική Επιτροπή κρίνει εάν συντρέχει ή όχι λόγος καταγγελίας της σύμβασης και αποφασίζει αναλόγως, αφού προηγουμένως κληθεί να εκφράσει τις απόψεις του, ο εκμεταλλευτής του κυλικείου.

ΑΡΘΡΟ 25

Στην περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης διενεργείται νέος διαγωνισμός και η νέα σύμβαση θα ισχύει μέχρι την 30η Ιουνίου μετά τη συμπλήρωση των εννέα (09) ετών. Το μίσθωμα στον πρώτο χρόνο της νέας αυτής σύμβασης θα είναι μειωμένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί αναλογικά στο σύνολο των ημερών (εργάσιμων) του χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε από 1ης Ιουλίου, μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 26

Η σύμβαση υπογράφεται από την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και από τον υποψήφιο, που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια.

ΑΡΘΡΟ 27

Η Σχολική Επιτροπή κατά το χρόνο της προκήρυξης υποχρεούται να έχει εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του χώρου του κυλικείου, προκειμένου να εκδοθεί η απαραίτητη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από το Δήμο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 28

Όλοι οι παραπάνω όροι, που υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις θεωρούνται και είναι ουσιώδεις, η δε παράβαση και ενός μόνο εξ αυτών θα έχει σαν συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.

Σίφνος, 14-02-2023
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ

.