Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (28.01.2023)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Για 1η/2023 συνεδρίαση (ειδική) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

  1. -κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
  2. -κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
  3. -κα Ατσόνιου Αγγ. Άννα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
  4. -κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
  5. -κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
  6. -κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος

 

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 197/12-10-2020), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄/09.07.2022) και ειδικότερα του άρθρου 78: “Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”,

 

 

 ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

σε ειδική συνεδρίαση, την 28η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Σάββατο,  στις 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ», στο Δημοτικό Κατάστημα Απολλωνίας (στο Στενό) για την έκδοση απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

  • Έγκριση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου οικονομικού έτους 2023, μετά τις υπ’ αρ. 176/2022 (ΑΔΑ: ΩΣΓΨΟΡΙΦ-ΙΗΞ) & 1/2023 (ΑΔΑ: 98Μ5ΟΡΙΦ-67Λ) αποφάσεις του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου και την υπ. αρ. πρωτ.: 18/05-01-2023 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

 

                                           H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου                       

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.