Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σίφνου – Κιμώλου (16.01.2023)

Σίφνος 11-01-2023

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ                                                   Αριθ. Πρωτ. – 6 –

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

(Πρακτικό 1ο – 16 Ιανουαρίου 2023)

 

Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

  1. κα Λεμπέση Ειρήνη
  2. κ. Καλόγηρο Ανδρέα
  3. κ. Ζαχαράκη Παναγιώτη
  4. κ. Σάρδη Παναγιώτη
  5. κ. Γαλανό Εμμανουήλ
  6. κα Λογοθέτη Ροζάννα
  7. κ. Πολενάκη Θεόδωρο
  8. κ. Λιβιεράτο Αγαμέμνων

Λαμβάνοντας υπόψη τις 380/ΑΠ39456/15.06.2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) και 375/ΑΠ39167/02.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 σας προσκαλώ να συμμετέχετε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση που θα γίνει στις 16 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 13.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση του Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου οικονομικού έτους 2023.
  2. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου οικονομικού έτους 2023.

 

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

 

.