Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (02.12.2022)

                                                                           

                                                           ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                              

                                                                             ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22η  (2.12.2022)            

 

ΘΕΜΑ                                                                                                    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ
1ο Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σίφνου για το έτος 2023, ύστερα από τις γνωμοδοτήσεις των Κοινοτήτων Απολλωνίας και Αρτεμώνα και την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής

Εγκρίνεται ομόφωνα το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Σίφνου για το έτος 2023, σύμφωνα με την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

    125
2ο Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Σίφνου, ύστερα από τις γνωμοδοτήσεις των Κοινοτήτων Απολλωνίας και Αρτεμώνα και την εισήγηση της Οικονομικής  Επιτροπής

Εγκρίνεται ομόφωνα ο Κανονισμός  Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων Σίφνου, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 214/2022 απόφαση-εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπή.

126
3o  Έκδοση νέας απόφασης σχετικά με τη χωροθέτηση του περιπτέρου της Απολλωνίας, ύστερα από εισήγηση της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής του Δήμου

Εγκρίνεται ομόφωνα η χωροθέτηση του περιπτέρου της Απολλωνίας στο δημοτικό χώρο στάθμευσης οχημάτων Απολλωνίας.

127
4ο  Έκδοση απόφασης για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου, ύστερα από την υπ’ αρ. 164/2022 απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου (ΑΔΑ: 674ΣΟΡΙΦ-59Κ) και την υπ’ αρ. 210/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (ΑΔΑ: ΡΕΒ3Ω1Τ-Ξ7Ζ)

Εγκρίνονται ομόφωνα οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2018 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου, ύστερα από την υπ’ αρ. 164/2022 απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου (ΑΔΑ: 674ΣΟΡΙΦ-59Κ) και την υπ’ αρ. 210/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (ΑΔΑ: ΡΕΒ3Ω1Τ-Ξ7Ζ) και αποφασίζεται η άμεση προώθηση όλων των στοιχείων στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

128
5ο  Έκδοση απόφασης για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου, ύστερα από την υπ’ αρ. 165/2022 απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου (ΑΔΑ:92Τ5ΟΡΙΦ-9Δ4) και την υπ’ αρ. 211/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (ΑΔΑ:6ΥΗ6Ω1Τ-ΖΩΨ)

Εγκρίνονται ομόφωνα οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2019 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου, ύστερα από την υπ’ αρ. 165/2022 απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου (ΑΔΑ:92Τ5ΟΡΙΦ-9Δ4) και την υπ’ αρ. 211/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (ΑΔΑ:6ΥΗ6Ω1Τ-ΖΩΨ) και αποφασίζεται η άμεση προώθηση όλων των στοιχείων στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

129
6ο Έκδοση απόφασης για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου, ύστερα από την υπ’ αρ.  166/2022  απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου (ΑΔΑ: 9ΑΞ8ΟΡΙΦ-Ζ60και την υπ’ αρ. 212/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (ΑΔΑ:  95ΧΙΩ1Τ-Ω99)

Εγκρίνονται ομόφωνα οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2020 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου, ύστερα από την υπ’ αρ.  166/2022  απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου (ΑΔΑ: 9ΑΞ8ΟΡΙΦ-Ζ60)  και την υπ’ αρ. 212/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (ΑΔΑ:  95ΧΙΩ1Τ-Ω99).

130

 

 

                                                                                                        Ο Πρόεδρος του ΔΣ

 

                                                                                                         Χρυσίνης Νικόλαος