Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (31-10-2022)

 

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ΠΙΝΑΚΑΣ                                                                                      ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20η

           ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ                                                              ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                                               

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                       31.10.2022            

 

ΘΕΜΑ                                                                                                    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ
1ο Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου για το Α΄ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2022, ύστερα  από τη σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Εγκρίνεται ομόφωνα η τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου για το Α΄ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2022.

    104
2ο Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου για το Β΄ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2022, ύστερα  από τη σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Εγκρίνεται ομόφωνα η τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου για το Β΄ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2022.

105
3o Έκδοση απόφασης ορισμού νέου υπεύθυνου λογαριασμού όλων των έργων ΠΔΕ του Δήμου Σίφνου που τηρούνται στην Τράπεζα Ελλάδος

To ΔΣ ομόφωνα ορίζει νέο υπεύθυνο λογαριασμού για τα έργα ΠΔΕ του Δήμου Σίφνου που τηρούνται στην Τράπεζα Ελλάδος, την αναπλ. Ταμία κα Κατερίνα Ψαραύτη.

106
4ο Έκθεση επάρκειας ή μη προσωπικού και υπάρχοντος εξοπλισμού υπηρεσίας καθαριότητας

Το ΔΣ ομόφωνα:

Α)Διαπιστώνει, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011, ότι ο Δήμος Σίφνου αδυνατεί με τα υπάρχοντα μέσα και το υπηρετούν προσωπικό να εκτελέσει τις εργασίες της υπηρεσίας καθαριότητας.

Β)Αποφασίζει ότι πρέπει να διατεθούν και να εγγραφούν στους προϋπολογισμούς οικονομικών ετών 2023, 2024 και 2025 τα αναγκαία ποσά για την εκτέλεση της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την ανάδειξη του αναδόχου.

Γ)Εγκρίνει την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο “Αποκομιδή απορριμμάτων και  καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σίφνου” για χρονικό διάστημα δύο ετών με δικαίωμα μονομερούς προαίρεσης από το Δήμο Σίφνου ενός επιπλέον έτους, και καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης τον ηλεκτρονικό δημόσιο ανοιχτό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό.

Δ)Εξουσιοδοτεί την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σίφνου να καταρτίσει τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και να τον διεξάγει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103, παρ. 2Δ, του Ν. 3463/2006 και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

107
5ο Αίτημα –ψήφισμα του ΔΣ για την απευθείας μεταφορά ασθενών με σοβαρά περιστατικά σε νοσοκομεία της Αθήνας

Το ΔΣ ομόφωνα υποστηρίζει το ψήφισμα του Δήμου Σερίφου και αποφασίζει να υποβάλλει αίτημα στο Υπουργείο Υγείας  για την απευθείας μεταφορά ασθενών με σοβαρά περιστατικά σε νοσοκομεία της Αθήνας.

108
6ο Έγκριση αύξησης ωραρίου των καθαριστριών των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Σίφνου  

Εγκρίνεται ομόφωνα η αύξηση του ωραρίου σε πλήρες και των 4 καθαριστριών που προσελήφθησαν για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σίφνου.

Η αποζημίωση των επιπλέον ανθρωποωρών θα καλυφθεί από ίδιους πόρους. Ειδικότερα, για τις επιπλέον 13 ώρες ημερήσιας απασχόλησης που θα προκύψουν από την αύξηση ωραρίου των 4 καθαριστριών, η συνολική μηνιαία δαπάνη υπολογίζεται σε 2.379,00 €. Συνεπώς, η συνολική δαπάνη που θα καλυφθεί από ίδιους πόρους κατά το έτος 2022 (4 μήνες), υπολογίζεται σε 9.516,00 € (έχει προβλεφθεί στους ΚΑ 15.6041 και 15.6054  του προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου μας) και κατά το έτος 2023 (6 μήνες) σε 14.274,00 € (θα προβλεφθεί ομοίως στον προϋπολογισμό έτους 2023 του Δήμου μας).Περίληψη της απόφασης αυτής θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

109
7ο Σχετικά με τη δημιουργία Πράσινου Σημείου στο Δήμο Σίφνου 

Το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα τη δημιουργία πράσινου σημείου στο χώρο στα «παλιά νταμάρια» που βρίσκεται στην επαρχιακή οδό Απολλωνίας – Καμαρών.

110
8ο Σχετικά με την αναγκαιότητα αγοράς ακινήτου στο Κάστρο για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης

Το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα για την αναγκαιότητα αγοράς ακινήτου στο Κάστρο για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης.

111
9ο Έκδοση απόφασης για την αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Κοινωνικής Μέριμνας  

Το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση της υπ΄αρ. 157/2021 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου σχετικά με τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας Κοινωνικής Μέριμνας  και ορίζει νέα μέλη, την κα Γεωργαρή Αποστολία με αναπληρωτή  τον κ.Μπελιό Νικόλαο σε αντικατάσταση του αείμνηστου Γοζαδίνου Θωμά και τον κ.Ζαχαράκη Παναγιώτη με αναπληρώτρια την κα Ψαραύτη Κατερίνα σε αντικατάσταση του κ.Μπεκέ Χαράλαμπου και της αναπληρώτριας κας  Μενεγάκη Παρασκευής.

112
10ο Έκδοση απόφασης για την τροποποίηση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

Το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση της υπ΄αρ. 153/2021 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου σχετικά με τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  και ορίζει νέα μέλη, την κα Γαβαθοπούλου Κατερίνα, Αναπλ. Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου, σε αντικατάσταση της κας Γεωργαρή Αποστολίας και την κα Γκαντάκη Μαρία, Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου Αρτεμώνα, σε αντικατάσταση της κας Κατωπόδη Μαρίας.

113
11ο Λήψη απόφασης σχετικά με το θέμα της στέγασης των εκπαιδευτικών στο νησί, ύστερα από  αίτημα της Α΄ΕΛΜΕ Κυκλάδων

To ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα:

1.Να ληφθεί μέριμνα στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς για την ολιγοήμερη στέγαση των νεοδιοριζόμενων αναπληρωτών εκπαιδευτικών μέχρι να βρουν κατάλυμα,

2.Σε συνεργασία με το Σύλλογο Επαγγελματιών να διερευνηθεί η δυνατότητα έκπτωσης σε είδη διατροφής,

3.Σε συνεργασία με την ΕΛΜΕ να γίνει επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας για το θέμα της στέγασης των εκπαιδευτικών.    

114
12ο Εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή του ειδικού συμφωνητικού και του συμβολαίου για την αγορά του ακινήτου κληρονόμων Αποστόλου Κουλούρη στη θέση “ΒΑΝΗ”, σε υλοποίηση του περιεχομένου των τελεσίδικων αποφάσεων υπ’ αριθμ. 76/2003 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου και 54ΤΜ/2018 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου 

Το ΔΣ εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο κα Ναδάλη Μαρία  για την υπογραφή του ειδικού συμφωνητικού και του συμβολαίου για την αγορά του ακινήτου κληρονόμων Αποστόλου Κουλούρη στη θέση “ΒΑΝΗ”, σε υλοποίηση του περιεχομένου των τελεσίδικων αποφάσεων υπ’ αριθμ. 76/2003 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου και 54ΤΜ/2018 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου.

115
13ο Σχετικά με την ολοκλήρωση της  μεταβίβασης απορριμματοφόρου οχήματος από το Δήμο Κερατσινίου στο Δήμο Σίφνου

Το ΔΣ εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο κ.Φραντζή Αντώνη για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να υπογράψει τα έγγραφα που απαιτούνται για την  ολοκλήρωση της  μεταβίβασης απορριμματοφόρου οχήματος από το Δήμο Κερατσινίου στο Δήμο Σίφνου.

116
14ο Ανανέωση της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σίφνου και της CARDIOEXPRESS για την τηλεϊατρική κάλυψη των κατοίκων της Σίφνου

Εγκρίνεται ομόφωνα η ανανέωση της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σίφνου και της CARDIOEXPRESS για την τηλεϊατρική κάλυψη των κατοίκων της Σίφνου, για το χρονικό διάστημα από 1/09/2022 έως 1/09/2023.

117
15ο Έγκριση κλαδονομών για λόγους προστασίας, ασφάλειας, καλλωπισμού στο οδικό δίκτυο, σε κοινόχρηστους χώρους και παραλίες της Σίφνου  

Το ΔΣ εγκρίνει κλαδονομές  για λόγους προστασίας, ασφάλειας, καλλωπισμού στο οδικό δίκτυο, σε κοινόχρηστους χώρους και παραλίες της Σίφνου και συγκεκριμένα:

Επαρχιακό Δίκτυο

Απολλωνία – Καμάρες

Απολλωνία – Κάστρο

Απολλωνία – Φάρο

Απολλωνία – Αρτεμώνα

Κύριο Δημοτικό Δίκτυο

Αρτεμώνα- Χερρόνησο

Αράδες- Βαθύ

Πλακωτό- Πλατύ Γιαλός

και στους δρόμους προς Παναγία Χρυσοπηγή, Παναγία Βουνού, Καμαρών, Τρουλάκι, Κάτω Πετάλι, καθώς και σε όλες τις παραλίες και συγκεκριμένα :

Καμαρών, Πλατύ Γιαλού, Βαθιού, Αποκοφτό, Φάρου, Χερρονήσου, Βρουλιδιών και Σεράλια.

Επίσης στις κεντρικές πλατείες, στους κοινόχρηστους χώρους, στα πάρκινγκ και τα δημοτικά κτίρια.

118
16ο Σχετικά με τη χορήγηση άδειας εκσκαφής για τοποθέτηση οπτικής ίνας στο δρόμο προς τη Φασολού

Εγκρίνεται ομόφωνα η χορήγηση άδειας εκσκαφής για τοποθέτηση οπτικής ίνας στο δρόμο προς τη Φασολού

119
17ο 1.                       Έγκριση δαπάνης για επανέκδοση των βιβλίων : «ΣΙΦΝΟΣ –Πινακοθήκη τέχνης Χριστιανικής» και «Νικόλαος Χρυσόγελος-Ένα πολιτικό χρονολόγιο» του εκπαιδευτικού – συγγραφέα κ.Αργύρη Γκούμα

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η επανέκδοση των βιβλίων : «ΣΙΦΝΟΣ –Πινακοθήκη τέχνης Χριστιανικής» και «Νικόλαος Χρυσόγελος-Ένα πολιτικό χρονολόγιο» του εκπαιδευτικού – συγγραφέα κ.Αργύρη Γκούμα και η παρουσίασή τους από το Δήμο Σίφνου και το συγγραφέα τους. Το συνολικό κόστος για την 2η έκδοση  δε θα ξεπεράσει το ποσό των 2.200,00€.

120
18ο Έκδοση απόφασης για τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στην Απολλωνία, ύστερα από την υπ΄αρ. 87/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας

Το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα  για τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων – χριστουγεννιάτικο χωριό-  στο χώρο του Αθλητικού Κέντρου της Μαρούσας και στον οικισμό του Κάστρου να πραγματοποιηθούν Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.

121
19ο Σχετικά με την αίτηση του κ. Δαρζέντα Μηνά του Νικολάου, κατ. Καμαρών Σίφνου για την αποδοχή, από την Κοινότητα Αρτεμώνα Σίφνου, παραχώρησης δύο λωρίδων γης συνολικής έκτασης 20 τ.μ. (15 και 5) από την ιδιοκτησία του που βρίσκεται στην Αγία Μαρίνα Καμαρών Σίφνου, προκειμένου ο εφαπτόμενος της ιδιοκτησίας του δρόμος να αποκτήσει το προβλεπόμενο πλάτος, ύστερα από την υπ΄αρ. 23/2022 γνωμοδότηση του συμβουλίου της κοινότητας Αρτεμώνα 

Το ΔΣ αποδέχεται ομόφωνα την παραχώρηση δύο λωρίδων γης συνολικής έκτασης 20 τ.μ. (15 και 5) από την ιδιοκτησία του κ. Δαρζέντα Μηνά του Νικολάου που βρίσκεται στην Αγία Μαρίνα Καμαρών Σίφνου, προκειμένου ο εφαπτόμενος της ιδιοκτησίας του δρόμος να αποκτήσει το προβλεπόμενο πλάτος, σύμφωνα και με την υπ΄αρ. 23/2022 γνωμοδότηση του συμβουλίου της κοινότητας Αρτεμώνα.

122

 

                                                                                                                        Ο Πρόεδρος του ΔΣ

 

                                                                                                               Χρυσίνης Νικόλαος

.