Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (10.09.2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20/10-09-2022

(ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)

 

 

ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ.
ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. έτους 2023. Εισηγείται ΟΜΟΦΩΝΑ την υποβολή αιτήματος, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023, για την έγκριση κάλυψης μιας (1) θέσης ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας οκτώ (8) μηνών. Οι πιστώσεις για την πληρωμή των τακτικών αποδοχών του υπαλλήλου που θα προσληφθεί, καθώς και των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών, συνολικού ποσού 9.400,00€, θα προβλεφθούν στους Κ.Α. 10. 6041 και 10.6054 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δ.Λ.Τ. Σίφνου. 153

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

.