Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (12.08.022)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Σίφνος, 08.08.2022

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                              Αριθ. πρωτ.: -4438-

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ                                                                                    

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΙΦΝΟΥ

 

Ταχ. Δ/νση: 840 03 Σίφνος

Πληροφορίες: Μαρία Εμμ. Ναδάλη                                                    

Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικ. Επιτροπής
Τηλέφωνο: 2284033077

6980975820

email: mayor@sifnos.gr

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Για συνεδρίαση (20η/2022, τακτική) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 1. κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
 2. κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
 3. κα Ατσόνιου Αγγ. Άννα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
 4. κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
 5. κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
 6. κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος

 

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την  παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 197/12-10-2020), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄/09.07.2022) και ειδικότερα του άρθρου 78: “Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”,

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

σε τακτική, με τηλεδιάσκεψη, συνεδρίαση, στις 12.08.2022, ημέρα Παρασκευή & ώρα 15:00, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 1. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σίφνου και της Εταιρείας με την επωνυμία “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Μ.Α.Ε.” και το δ.τ. “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Μ.Α.Ε.” για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη της Υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Σίφνου»
 2. Έκδοση απόφασης για: α) έγκριση της διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το διαγωνισμό με τίτλο: «Σύστημα παρακολούθησης Αγ. Σώστη», με ανοιχτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., συνολικού προϋπολογισμού 52.419,35€ συν Φ.Π.Α. 24% (12.580,65€), για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού (Παραδοτέο 3.3.5)» στο πλαίσιο της Πράξης «ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ – ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»,  β) έγκριση της υπ’ αρ. 1/2022 μελέτης του Τ.Τ.Υ.Δ.Π. και των  τεχνικών προδιαγραφών, γ) καθορισμό των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, δ) Ορισμό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού/αξιολόγησης προσφορών, & ε) Ορισμό των μελών της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων
 3. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής για την πράξη: «Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Δήμου Σίφνου», συνολικού Π/Υ 263.872,00€, με φορέα χρηματοδότησης το Π.Δ.Ε. της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
 4. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής για την πράξη: “Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση συστημάτων βυθιζόμενων κάδων συλλογής και αποθήκευσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σίφνου”, συνολικού προϋπολογισμού 152.300,00€ (Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)
 5. Έκδοση απόφασης σχετικά με την παραχώρηση ενός απορριμματοφόρου οχήματος από το Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας στο Δήμο Σίφνου, ύστερα από την υπ’ αρ. 65/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας και την υπ΄ αρ. 70/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.