Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (02.08.2022)

                                                                                                                                                       

                                ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                                               

              ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ                                                                 

 (2.08.2022 ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15η

ΘΕΜΑ                                                                                                    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ
1ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2022

Εγκρίνεται ομόφωνα η 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2022.

91
2ο Παροχή γνώμης του ΔΣ για το Σχέδιο Τιμολογιακής Πολιτικής-Εισφορών Μελών Φο.Δ.Σ.Α. Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. έτους 2023 και για το Σχέδιο Τεχνικού προγράμματος και Προϋπολογισμού Φο.Δ.Σ.Α. Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. έτους 2023

Ο Δήμος Σίφνου σε ότι τον αφορά, διαφωνεί κατά πλειοψηφία διότι αδυνατεί να ανταποκριθεί στο προτεινόμενο Σχέδιο Τιμολογιακής Πολιτικής – Εισφορών Μελών Φο.Δ.Σ.Α. Νοτίου Αιγαίου Α.Ε έτους 2023, όπως αυτό εγκρίθηκε κατά την από 22 Ιουλίου 2022 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Φορέα.

92
3o Λήψη απόφασης ορισμού υπεύθυνου λογαριασμού για τα έργα ΠΔΕ του Δήμου Σίφνου που τηρούνται στην Τράπεζα Ελλάδος

Το ΔΣ ομόφωνα:

-Ορίζει υπεύθυνο λογαριασμών όλων των έργων του Δήμου  που τηρούνται στην Τράπεζα Ελλάδος, με υπόλογο το Δήμο ΣΙΦΝΟΥ, τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ κ. Ιωάννη Παπαγγελέτο με ΑΦΜ: 058681774 και ΑΔΤ ΑΒ636001.

-Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ  κ. Ιωάννη Παπαγγελέτο, για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων, υπεύθυνες δηλώσεις ορισμού υπευθύνου λογαριασμού, καθώς και κάθε άλλη αίτηση που αφορά τη χορήγηση extrait, κλπ για τις συναλλαγές με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

93
4o Εξέταση αιτημάτων πολιτών για άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων, μετά την υπ’ αρ. 33/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη σχετική απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας  

Εγκρίνονται ομόφωνα τα αιτήματα πολιτών για άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων, μετά την υπ’ αρ. 33/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη σχετική απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας και της Κοινότητας Αρτεμώνα.

94
5o Σχετικά με το από 20.07.2022 αίτημα εισόδου στο λιμάνι επαγγελματικών οχημάτων κάτω των 11 θέσεων

Απορρίπτεται ομόφωνα το από 20.07.2022 αίτημα εισόδου στο λιμάνι επαγγελματικών οχημάτων κάτω των 11 θέσεων.

95
6o 1.           Σχετικά με την παραχώρηση αποθήκης του Δημοτικού Σχολείου Σίφνου στην ΕΦΑΚΥΚ  για φύλαξη των αρχαιολογικών ευρημάτων μέχρι την επέκταση και επισκευή του Αρχαιολογικού Μουσείου του Κάστρου

2.           Εγκρίνεται ομόφωνα η παραχώρηση αποθήκης του Δημοτικού Σχολείου Σίφνου στην ΕΦΑΚΥΚ για φύλαξη των αρχαιολογικών ευρημάτων μέχρι την επέκταση και επισκευή του Αρχαιολογικού Μουσείου του Κάστρου, σύμφωνα και με την υπ΄αρ. 2/1.07.2022 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

96
7o  Ορισμός μελών επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιών περιοχών Ν. Σίφνου ως πολυσύχναστων, μετά το υπ’ αρ. 2131.16/595/25.07.2022  έγγραφο του Λιμενικού Σταθμού Σίφνου 

Το ΔΣ ορίζει ως τακτικό μέλος της Επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιών Ν. Σίφνου ως πολυσύχναστων, τον Αντιδήμαρχο κ.Λουκή Γεώργιο και ως αναπληρωματικό το δημοτικό σύμβουλο και Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου κ.Διαμαντή Απόστολο.

97
       8o 3.                   Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά μονάδα Επεξεργασίας ΑΕΚΚ στη θέση «Χώνη» Δήμου Σίφνου, ύστερα από την υπάρ. 16/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα

Το ΔΣ κατά πλειοψηφία γνωμοδοτεί αρνητικά για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά μονάδα Επεξεργασίας ΑΕΚΚ στη θέση «Χώνη» Δήμου Σίφνου, σύμφωνα και με την υπ΄αρ. 16/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα, επειδή η συγκεκριμένη περιοχή είναι ήδη επιβαρυμένη από τη λειτουργία λατομείου αδρανών υλικών και από δύο (2) μονάδες παραγωγής σκυροδέματος, τσιμεντοπροϊόντων και οικοδομικών υλικών, είναι σε κοντινή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο και βρίσκεται σε οπτική επαφή με την Ακρόπολη του Αγίου Νικήτα και 2 ή 3 αρχαίους Πύργους.

98

 

                                                                                                     Ο Πρόεδρος του ΔΣ

 

                                                                                             Χρυσίνης Νικόλαος

.