Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (11.06.2022)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Για συνεδρίαση (14η/2022, τακτική) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 1. κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
 2. κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
 3. κα Ατσόνιου Αγγ. Άννα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
 4. κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
 5. κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
 6. κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), τις υπ’ αρ. 426/13.11.2020, 643/69472/24.09.2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και την Δ1α/ ΓΠ.οικ.66436/22-10-2021 (ΦΕΚ 4919/24-10-2021) ΚΥΑ,

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, στις 11/06/2022, ημέρα Σάββατο,  ώρα 11:00, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση συμφωνητικού για τη μίσθωση χώρου για την τοποθέτηση μηχανήματος ATM στον οικισμό του Κάστρου (από αναβολή)
 2. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων Δήμου Σίφνου
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
 4. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σίφνου και της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Φυλής για το έργο: «Αποκατάσταση δημοτικού κτιρίου και επανάχρησή του ως εκθεσιακός χώρος στον οικισμό Απολλωνίας Δήμου Σίφνου»
 5. Έγκριση προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σίφνου (ΔΗ.Κ.Ε.Σ.) για το οικονομικό έτος 2022 μετά την υπ’ αρ. πρωτ. 3045/25.05.2022 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
 6. Έγκριση απολογισμού της Εταιρείας Κοινωνικής Μέριμνας Σίφνου οικονομικού έτους 2021
 7. Έγκριση προϋπολογισμού της Εταιρείας Κοινωνικής Μέριμνας Σίφνου για το οικονομικό έτος 2022
 8. Εξειδίκευση δαπάνης για τη συμμετοχή του Δήμου Σίφνου στη φιλοξενία παιδιών από την Ουκρανία και από τη Δομή Σχιστού

 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ