Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (13.04.2022)

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

                                              ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                                     

                                               ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ                                                

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7Η (13.04.2022 )  

 

ΘΕΜΑ                                                                                                    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ
ΕΚΤΑΚΤΟ  ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για τη μετακίνηση στη Σύρο της δημοτικής συμβούλου κας Βασταρδή Μαργαρίτας προκειμένου να συμμετάσχει στην επιτροπή επιλογής για την πλήρωση μίας θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Σίφνου

Εγκρίνεται ομόφωνα η αναγκαιότητα της μετακίνησης στη Σύρο της δημοτικής συμβούλου κας Βασταρδή Μαργαρίτας, προκειμένου να συμμετάσχει στην επιτροπή επιλογής για την πλήρωση μίας θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Σίφνου.

 

21

 

       1ο Έκδοση απόφασης σχετικά με την αίτηση που υποβλήθηκε προς το Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση διοικητικών πράξεων που αφορούν στη χωροθέτηση υδατοδρομίου στην περιοχή «Πλατύ Γιαλός»

Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι κατατέθηκε η από 17 Μαρτίου 2022 αίτηση προς το Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση διοικητικών πράξεων που αφορούν στους όρους διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του χωροθετημένου υδατοδρομίου στην περιοχή «Πλατύ Γιαλός» Σίφνου και αν χρειαστεί θα καταθέσει τις απόψεις του ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες.

22
       2ο Εκ νέου λήψη απόφασης σχετικά με την επάρκεια ή μη προσωπικού και υπάρχοντος εξοπλισμού στην Υπηρεσία Καθαριότητας

Το ΔΣ ομόφωνα:

Α) Διαπιστώνει σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 ότι ο Δήμος Σίφνου αδυνατεί με τα υπάρχοντα μέσα και το  προσωπικό να εκτελέσει τις εργασίες της υπηρεσίας καθαριότητας.

Β) Αποφασίζει ότι πρέπει να διατεθούν και να εγγραφούν στους προϋπολογισμούς οικονομικών ετών 2022-2023-2024-2025 τα αναγκαία ποσά για την εκτέλεση της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την ανάδειξη του αναδόχου.

Γ) Εγκρίνει την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο “Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σίφνου” για χρονικό διάστημα δύο ετών με δικαίωμα μονομερούς προαίρεσης από το Δήμο Σίφνου ενός επιπλέον έτους, και καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης τον ηλεκτρονικό δημόσιο ανοιχτό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό.

Δ) Εξουσιοδοτεί την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σίφνου να καταρτίσει τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και να τον διεξάγει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103, παρ. 2Δ, του Ν. 3463/2006 και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

23
       3ο Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2021

Αναβολή της συζήτησης του θέματος.

24
       4ο Έκδοση απόφασης σε πρόταση της Ενεργειακής Κοινότητας Σίφνου για συμμετοχή του Δήμου στο προτεινόμενο έργο του ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering)

Εγκρίνεται ομόφωνα η συμμετοχή του Δήμου στο προτεινόμενο  από την Ενεργειακή Κοινότητα Σίφνου, έργο του ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering)

25
       5ο Έγκριση επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Το.Σ.Δ.Α.) Δήμου Σίφνου

Εγκρίνεται ομόφωνα το επικαιροποιημένο Τοπικό Σχεδίο Διαχείρισης Αποβλήτων (Το.Σ.Δ.Α.) Δήμου Σίφνου.

26
       6ο Έκδοση απόφασης για τον καθορισμό του μισθώματος, μετά την υπ’  αρ. 13/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η εκμίσθωση δύο συνεχόμενων αγροτεμαχίων στη θέση «ΘΟΛΟΣ» της Κοινότητας Απολλωνίας από την Ιερά Μονή Βρύσης – Εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων

Το ΔΣ ομόφωνα:

Α)Εγκρίνει το  ετήσιο μίσθωμα της εικοσαετούς μίσθωσης από το Δήμο δύο συνεχόμενων αγροτεμαχίων στη θέση «ΘΟΛΟΣ» της Κοινότητας Απολλωνίας, με ΚΑΕΚ 290181031021 και 290181031023, συνολικής επιφανείας 13.699,20 τμ, από την εκμισθώτρια Ιερά Μονή Βρύσης, ύψους 600 ευρώ με προσαύξηση 5% ανά έτος μετά το πέρας των τριών πρώτων ετών,

Β)Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και γενικότερα όλων των απαραίτητων για το σκοπό αυτό εγγράφων.

27
       7ο Έκδοση απόφασης σχετικά με παραχώρηση χώρου κάτω από το κτήριο του Δημοτικού  Καταστήματος Απολλωνίας (πρώην δημοτικού ξενώνα) για την  κατασκευή υποσταθμού στο πλαίσιο του έργου της υπογειοποίησης των δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης

Αποφασίζεται ομόφωνα το θέμα να επανέλθει για συζήτηση στο ΔΣ, αφού έχουν εξετασθεί τα θέματα που θίγονται στην υπ΄αρ. πρωτ. 1772/11.04.2022 επιστολή των υπαλλήλων του Δήμου.

28
       8ο Έκδοση απόφασης για Συμφωνία – Πλαίσιο για το Φωτισμό Οδών, Πλατειών και λοιπών υπαίθριων και κοινόχρηστων χώρων Δήμου με χρήση Εναερίου Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εγκρίνεται ομόφωνα η Συμφωνία – Πλαίσιο για το Φωτισμό Οδών, Πλατειών και λοιπών υπαίθριων και κοινόχρηστων χώρων Δήμου με χρήση Εναερίου Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και ορίζεται αντίκλητος ο Αντιδήμαρχος κ.Φραντζής Αντώνιος για τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της Συμφωνίας του Δήμου με τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ.

29
       9ο Τροποποίηση της σύνθεσης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σίφνου, ύστερα από το υπ.αρ. πρωτ. 1517/30.03.2022 έγγραφο παραίτησης της κας Βιλελμίνης Φιλιππίδου

Αποφασίζεται ομόφωνα η τροποποίηση  της υπ’ αρ. 156/2021  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη σύνθεση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σίφνου και ορίζεται νέο τακτικό μέλος η κα Ποδότα Χρυσούλα με αναπληρώτρια την κα Βαλέντζα Ευγενία, σε αντικατάσταση της κας Βιλελμίνης Φιλιππίδου.

30
      10ο Τροποποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, ύστερα από το υπ ’ αρ. πρωτ. 1024/2.03.2022 έγγραφο του Οικολογικού Συλλόγου Καμαρών «Η ΜΕΡΟΠΗ» και τη νέα σύνθεση του Δ.Σ. του Σωματείου Αγγειοπλαστών Σίφνου

Αποφασίζεται ομόφωνα η τροποποίηση  της υπ’ αρ. 158/2021  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη σύνθεση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής και ορίζεται νέο τακτικό μέλος ο κ.Νικόλαος Ποδενές  με αναπληρώτρια την κα Καλογήρου Μαρία, σε αντικατάσταση της κας Κορακή Φλώρας,  ύστερα από το υπ ’ αρ. πρωτ. 1024/2.03.2022 έγγραφο του Οικολογικού Συλλόγου Καμαρών «Η ΜΕΡΟΠΗ».

31
      11ο Έκδοση απόφασης για τη μίσθωση κατοικίας για τη φιλοξενία της παιδιάτρου, μετά την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΑΑΔ 18099/ 29-03-2022 Απόφαση του Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία, η παράταση της μίσθωσης κατοικίας για τη φιλοξενία της παιδιάτρου κας Ευαγγελίας Καλέμη από τις 31.03.2022 έως τις 31.12.2022, μετά την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΑΑΔ 18099/ 29-03-2022 Απόφαση του Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6232 “Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών έργων ακινήτων” του εγκεκριμένου  προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022.

32
      12ο Έκδοση απόφασης για τον καθορισμό των προς παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σίφνου για το έτος 2022

Εγκρίνεται ομόφωνα η παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σίφνου για το έτος 2022.

33
      13ο Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου τραπεζοκαθισμάτων για το οικονομικό έτος 2022

Ορίζεται ομόφωνα η επιτροπή ελέγχου τραπεζοκαθισμάτων για το οικονομικό έτος 2022 με μέλη τους υπαλλήλους του Δήμου Σίφνου:

κ.κ. Παλαιό Ζαννή, ΠΕ Ηλεκτρολόγων- Μηχανικών,

1.   κ. Αγιουτάντη Χρήστο, ΤΕ17 Διοικητικό – Τουριστικών Επιχειρήσεων,

κ. Κάραβο Σωκράτη,  ΤΕ4 Μηχανολόγο – Μηχανικό.

34
      14ο Ορισμός επιτροπής εκτίμησης ακινήτων για αγοροπωλησίες του Δήμου Σίφνου έτους 2022

Ορίζονται ομόφωνα  δυο επιτροπές εκτίμησης ακινήτων για αγοροπωλησίες του Δήμου Σίφνου έτους 2022, αφού στον Δήμο μας λειτουργούν δυο τοπικά  συμβούλια,  ως εξής :

1.   Για ακίνητα που βρίσκονται στη διοικητική περιφέρεια της κοινότητας Απολλωνίας:

·     Η Πρόεδρος του συμβουλίου της Κοινότητας κα Θεολόγου Αικατερίνη,

·     Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πολενάκης Θεόδωρος,

·     Μηχανικός από τη Διεύθυνση Τεχνικών έργων Κυκλάδων (θα ορισθεί από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου).

2.   Για ακίνητα που βρίσκονται στη διοικητική περιφέρεια της κοινότητας Αρτεμώνα:

·     Ο Πρόεδρος του  συμβουλίου της Κοινότητας κ.Τσίπης Θωμάς,

·     Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πολενάκης Θεόδωρος,

·     Μηχανικός από τη Διεύθυνση Τεχνικών έργων Κυκλάδων (θα ορισθεί από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου).

35
      15ο Έκδοση απόφασης για την αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτων και τη συγκρότηση της Επιτροπής εκτίμησης για το έτος 2022

Εγκρίνεται ομόφωνα: 1. η μίσθωση ακινήτων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως δημοτικοί χώροι στάθμευσης για τις ανάγκες των οικισμών, 2. η συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων, η οποία αποτελείται από τους: Αντιδήμαρχο κ. Φραντζή Αντώνιο, δημοτικό σύμβουλο κ. Ζαμπέλη Δημήτριο και Προϊστάμενο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ.Παλαιό Ζαννή.

36
      16ο Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου, ύστερα από την υπ΄αρ. 10/2022 απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου

Εγκρίνεται ομόφωνα ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου, ύστερα από την υπ΄αρ. 10/2022 απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου.

37

 

       17ο Έκδοση απόφασης σχετικά με τη διοργάνωση του FILM FESTIVAL SIFNOS 2022

Εγκρίνεται ομόφωνα η διοργάνωση του FILM FESTIVAL SIFNOS 2022.

38
      18ο Εξέταση πρότασης συνεργασίας με εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων για τη συμβουλευτική υποστήριξη του Δήμου Σίφνου σε επίπεδο τουριστικής προβολής, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου

Εγκρίνεται ομόφωνα τη συνεργασία του Δήμου Σίφνου με την εταιρεία συμβούλων τουριστικού marketing REMAKE με το ποσό των 6200 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου.

Ψηφίζει τη διάθεση του ποσού των 6200 ευρώ (με ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 15.6117.0004 «Αμοιβή συμβούλων τουρισμού, βάσει του ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2022.

39
      19ο Έκδοση απόφασης  για την υλοποίηση δράσεων τουριστικής προβολής ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου

Εγκρίνεται ομόφωνα η προβολή της Σίφνου στο ΜΕΤΡΟ της Αθήνας σε 17 σταθμούς και με εσωτερική κάλυψη ενός συρμού για 14 ημέρες.  Για την προβολή του νησιού μας στους σταθμούς δεν θα προκύψει καμία δαπάνη ενώ η δαπάνη για την εσωτερική κάλυψη του συρμού ανέρχεται στο ποσό των 8.000€.

40
       20ο Εξέταση πρότασης για την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τη φέρουσα τουριστική ικανότητα της Σίφνου, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου 

Το ΔΣ εξουσιοδοτεί  ομόφωνα τον δημοτικό σύμβουλο κ.Πολενάκη Θεόδωρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες  προκειμένου ο Δήμος να προχωρήσει στην εκπόνηση έρευνας σχετικά με την φέρουσα ικανότητα της Σίφνου.

41
       21ο Έκδοση απόφασης για τη φιλοξενία του Κλιμακίου της Εταιρείας Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας «Υγεία για Όλους»

Εγκρίνεται ομόφωνα  η δαπάνη ποσού έως και 3000,00€  για τα έξοδα φιλοξενίας, διαμονής, διατροφής, μετακίνησης και αγοράς αναμνηστικών για τα μέλη της αποστολής της εταιρείας  πρόληψης και προαγωγής της υγείας «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ», που θα επισκεφτεί το νησί μας το Σάββατο και την Κυριακή 16 και 17 Απριλίου 2022 και θα πραγματοποιήσει δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στους κατοίκους.

42
       22ο Συζήτηση και λήψη απόφασης στην αίτηση του  Φιλοζωικού Σωματείου Σίφνου σχετικά με την επανατοποθέτηση – τοποθέτηση ταΐστρων, μετά  τις σχετικές  γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας και του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα

Εγκρίνεται ομόφωνα η τοποθέτηση ταΐστρας στην Απολλωνία, στο γεφυράκι ευθεία κάτω από το ΤΟΠΙ, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 5/2022 γνωμοδότηση του συμβουλίου Απολλωνίας και η τοποθέτηση ταΐστρας  κάτω από την εκκλησία της Αγίας Μαρίνας στις Καμάρες, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 2/2022 γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα.

43
       23ο Συζήτηση και έκδοση απόφασης σχετικά με την ενοικίαση χώρου στάθμευσης οχημάτων πλησίον του οικισμού του Κάστρου και την τοποθέτηση μπάρας για την ελεγχόμενη είσοδο, μετά τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας

Αποφασίζεται ομόφωνα να διερευνηθεί το κατά πόσο είναι εφικτό να εφαρμοστεί η υπ΄αρ. 6/2022 γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας σχετικά  με την ενοικίαση χώρου στάθμευσης οχημάτων πλησίον του οικισμού του Κάστρου και την τοποθέτηση μπάρας για την ελεγχόμενη είσοδο.

44
       24ο Συζήτηση και έκδοση απόφασης σχετικά με τη χωροθέτηση του  περιπτέρου Απολλωνίας, μετά τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας

Αποφασίζεται ομόφωνα το θέμα να παραπεμφθεί στην Αρχιτεκτονική Επιτροπή  για τη διερεύνηση των προτάσεων που κατατέθηκαν σχετικά με τη χωροθέτηση του περιπτέρου Απολλωνίας.

45
       25ο Συζήτηση και έκδοση απόφασης για τη χρήση του ισόγειου του Δημαρχείου (στο Στενό της Απολλωνίας),  μετά τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας

Αποφασίζεται ομόφωνα το ισόγειο του Δημαρχείου να χρησιμοποιείται για τις εκδηλώσεις του Δήμου και να μπορεί ο Δήμος να το παραχωρεί σε τρίτους για πολιτιστικές δράσεις έναντι αντιτίμου.

46
       26ο Έκδοση απόφασης σε αίτημα του κ. Νικολάου Βενιού που αφορά στην  απομάκρυνση  σωλήνα εξαέρωσης  του φρεατίου της αποχέτευσης έξω από το κατάστημά του «Γλυκιά Ματιά» στην Απολλωνία Σίφνου, ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας 

Το ΔΣ εγκρίνει το αίτημα του  του κ. Νικολάου Βενιού που αφορά στην  απομάκρυνση  σωλήνα εξαέρωσης  του φρεατίου της αποχέτευσης έξω από το κατάστημά του «Γλυκιά Ματιά», σύμφωνα με την υπ΄αρ. 4/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας και προωθεί την απόφασή του στον υπεύθυνο φορέα υλοποίησης του έργου της αποχέτευσης των κεντρικών οικισμών, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

47

 

                                                                              

                                                                                                 Ο Πρόεδρος του ΔΣ

 

                                                                                                  Χρυσίνης Νικόλαος

.