Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (21.03.2022)

wcag
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5/21-03-2022

(ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ
ΘΕΜΑ 1. Ορισμός Γραμματέα του Δ.Σ του ΔΛΤ Σίφνου Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ ως γραμματέας του ΔΣ ο κ. Καλόγηρος Ανδρέας. 7
ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός ανταλλαγμάτων έτους 2022 Καθορίζονται ΟΜΟΦΩΝΑ τα ανταλλάγματα για το έτος 2022 στους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου για Α. την παραχώρηση απλής χρήσης χώρου για ΘΜΑ, Β. την παραχώρηση απλής χρήσης χώρου για τραπεζοκαθίσματα, ομπρέλες, ξαπλώστρες, διαφημιστικά σταντ και πινακίδες Γ. τη χρήση νερού – ρεύματος και Δ. τη διάθεση καρτών για τη χρήση pillars. 8
ΘΕΜΑ 3. Έγκριση παράτασης σύμβασης ορκωτών σύμφωνα με το από 15/12/2021 αίτημα της εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε. Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΝΤΩΝ ΨΗΦΩΝ η παράταση της σύμβασης με την εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε μέχρι και 30/06/2022. 9
ΘΕΜΑ 4. Τροποποίηση (διόρθωση – συμπλήρωση) της 115/2020 απόφασης με θέμα “Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση ή μη του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου”. Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η συμπλήρωση και τροποποίηση της 115/2020 απόφασης του ΔΛΤ Σίφνου σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου. 10
ΘΕΜΑ 5. Εξουσιοδότηση ταμία και αναπληρωτή ταμία για τις συναλλαγές του ΔΛΤ Σίφνου με τις Τράπεζες Πειραιώς και Εθνική. Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η εξουσιοδότηση στην ταμία του Δήμου Σίφνου, κα ΚΟΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ και την αναπληρώτρια ταμία κα ΨΑΡΑΥΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ για την κίνηση των λογαριασμών του ΔΛΤ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την Τράπεζα Πειραιώς. 11
ΘΕΜΑ 6. Εξουσιοδότηση ταμία και αναπληρωτή ταμία για την κίνηση του λογαριασμού που διατηρεί το ΔΛΤ Σίφνου στην ΤτΕ. Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η εξουσιοδότηση στην ταμία του Δήμου Σίφνου, κα ΚΟΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ και την αναπληρώτρια ταμία κα ΨΑΡΑΥΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ για την κίνηση του λογαριασμού του ΔΛΤ στην Τράπεζα της Ελλάδος. 12
ΘΕΜΑ 7. Μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων στην ΤτΕ σύμφωνα με το 67325/16-09-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών. ΟΜΟΦΩΝΑ αναβάλλεται 13
ΘΕΜΑ 8. Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του για συμμετοχή στην επιτροπή  εξέτασης αιτημάτων ΘΜΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του αρ. 20 ΓΚΛ (ΦΕΚ 444 Β΄/26-04-1999), όπως ισχύει. Ορίζεται ΟΜΟΦΩΝΑ ως εκπρόσωπος του ΔΛΤ για τη συμμετοχή στην επιτροπή εξέτασης αιτημάτων ΘΜΑ η κα Λεμπέση Ειρήνη με αναπληρωτή τον κ. Διαμαντή Απόστολο. Η θητεία τους λήγει με το τέλος της θητείας του παρόντος ΔΣ. 14
ΘΕΜΑ 9. Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2022, ως εξής: Τακτικά μέλη: Ζαννής Παλαιός, Φουτουλάκης Εμμανουήλ, Χρύσου Φλώρα. Αναπληρωματικά μέλη: Κάραβος Σωκράτης, Αγιουτάντης Χρήστος, Συνοδινός Νικόλαος. 15
ΘΕΜΑ 10. Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για το έτος 2022, ως εξής: Τακτικά μέλη: Ζαννής Παλαιός, Φουτουλάκης Εμμανουήλ, Γεωργούλης Φραγκίσκος. Αναπληρωματικά μέλη: Μαστρόκαλος Αριστείδης, Διαρεμές Θεόδωρος, Ψαραύτης Νικόλαος. 16
ΘΕΜΑ 11. Έγκριση της με αρ. πρωτ. 94/2021 Τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του ΠΥ εσόδων – δαπανών για το Δ τρίμηνο έτους 2020 Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΝΤΩΝ ΨΗΦΩΝ η Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του ΠΥ εσόδων-δαπανών για το Δ τρίμηνο έτους 2020 σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου. 17
ΘΕΜΑ 12. Έγκριση της με αρ. πρωτ. 433/2021 Τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του ΠΥ εσόδων – δαπανών για το Α τρίμηνο έτους 2021 Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΝΤΩΝ ΨΗΦΩΝ η Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του ΠΥ εσόδων-δαπανών για το Α τρίμηνο έτους 2021 σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου. 18
ΘΕΜΑ 13. Έγκριση της με αρ. πρωτ. 712/2021 Τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του ΠΥ εσόδων – δαπανών για το Β τρίμηνο έτους 2021 Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΝΤΩΝ ΨΗΦΩΝ η Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του ΠΥ εσόδων-δαπανών για το Β τρίμηνο έτους 2021 σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου. 19
ΘΕΜΑ 14. Έγκριση της με αρ. πρωτ. 1077/2021 Τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του ΠΥ εσόδων – δαπανών για το Γ τρίμηνο έτους 2021 Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΝΤΩΝ ΨΗΦΩΝ η Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του ΠΥ εσόδων-δαπανών για το Γ τρίμηνο έτους 2021 σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου. 20

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ