Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (25.02.2022)

274498606 4654428861347252 549469140963457238 n

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΙΦΝΟΥ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (Αρ. Πρωτ.: 866/21.2.2022)
Για συνεδρίαση (6η/2022, τακτική) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου
Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. -κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
2. -κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
3. -κα Ατσόνιου Αγγ. Άννα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
4. -κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
5. -κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
6. -κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), τις υπ’ αρ. 426/13.11.2020, 643/69472/24.09.2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και την Δ1α/ ΓΠ.οικ.66436/22-10-2021 (ΦΕΚ 4919/24-10-2021) ΚΥΑ,
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 25η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00 π.μ., για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ περί αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης & κατακύρωση αναδόχου για τον Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ», με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 140895, και προϋπολογισμό: 263.872,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 212.800,00 €, Φ.Π.Α.: 51.072,00 €)
2. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ περί αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης & κατακύρωση αναδόχου για τον Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ», με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 142763 και προϋπολογισμό 152.296,80€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 122.820,00 €, Φ.Π.Α.: 29.476,80 €)
3. Έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 44 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και του Δήμου Σίφνου για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ, ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΜΑΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ», μετά την υπ’ αρ. πρωτ. 41929/11.2.2022 απόφαση του Υπουργού ΥΜΕ (Α.Δ.Α.: 6Τ2Ι465ΧΘΞ-ΝΨΒ)
4. Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α. (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» – Άξονας Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση»): α) Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, β) Έγκριση της μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών, γ) Καθορισμός των όρων της διακήρυξης, δ) Ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού/αξιολόγησης προσφορών & ε) Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων
5. Έγκριση σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σίφνου και της ΟΙΚΑΝΟ ΕΠΕ (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕ) για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και τη μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου
ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ 

.