Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (09.02.2022)

2

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση (5η/2022, τακτική) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 
Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 1. κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
 2. κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
 3. κα Ατσόνιου Αγγ. Άννα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
 4. κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
 5. κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
 6. κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος

 
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), τις υπ’ αρ. 426/13.11.2020, 643/69472/24.09.2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και την Δ1α/ ΓΠ.οικ.66436/22-10-2021 (ΦΕΚ 4919/24-10-2021) ΚΥΑ,
 
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
 
σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 9η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη,  ώρα 14:30, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

 1. Προμήθεια ενός νέου φορτηγού ανατρεπόμενου με γερανό και αρπάγη (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), μετά την υπ΄ αρ. πρωτ. 87638/29.11.2021 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. και την υπ’ αρ. 2889/21.1.2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για την έγκριση της αγοράς του από το ελεύθερο εμπόριο: α) Έγκριση της διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, β) Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, γ) Καθορισμός των όρων της διακήρυξης, δ) Ορισμός των μελών της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού & αξιολόγησης προσφορών,  ε) Ορισμός των μελών της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων

 

 1. Ορισμός Επιτροπής για την παραλαβή της προμήθειας δύο μικρών αυτοκινούμενων σαρώθρων 0,5m3  

 

 1. Ορισμός Επιτροπής για την παραλαβή της προμήθειας νέων αγωγών ύδρευσης και αντλητικών συγκροτημάτων για την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Σίφνου, μετά την ολοκλήρωση του Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 140895

 

 1. Ορισμός επιτροπής για την παραλαβή τεσσάρων (4) βυθιζόμενων συστημάτων συλλογής και αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σίφνου, μετά την ολοκλήρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 142763

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών για το οικονομικό έτος 2022

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών & εργασιών για το οικονομικό έτος 2022

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων (για προμήθειες, υπηρεσίες, εργασίες) για το οικονομικό έτος 2022

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης εργασιών συντήρησης και επισκευών οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Σίφνου για το οικονομικό έτος 2022

 
 

                                           H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου                       

 

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.