Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (29.01.2022)

1.22

                                                           ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2ης) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

                                                            Σάββατο 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022, ΩΡΑ 14:30μ.μ

 Αρ. Πρωτ. πρόσκλησης: 382/25.01.2022

 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΗ
Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Σίφνου για το οικoνομικό έτος 2022
 
 
 
     1/2022 Εγκρίθηκε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, μετά την υπ’ αρ.192/2021  απόφαση  – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου, το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου για το οικονομικό έτος 2022, το οποίο παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα εσόδων – εξόδων: 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΕΣΟΔΑ

Τακτικά έσοδα       2.168.448,89 €
Έκτακτα έσοδα 3.472.503,90 €
Έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 120.411,36 €
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις Π.Ο.Ε.       4.368.324,67 €
Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων  823.920,00 € 
Χρηματικό υπόλοιπο       1.905.912,37 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ     12.859.521,19 €

ΕΞΟΔΑ

Έξοδα χρήσης 3.759.136,91 €
Επενδύσεις 7.004.077,08 €
Προβλέψεις 2.088.602,17 €
Αποθεματικό 7.705,03 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 12.859.521,19 €
   
   
   

 

                                                         Ο Πρόεδρος του ΔΣ

                                                         Χρυσίνης Νικόλαος

 
 
 

.