Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (25.01.2022)

.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση (4η/2022, τακτική) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 
Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 1. -κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
 2. -κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
 3. -κα Ατσόνιου Αγγ. Άννα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
 4. -κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
 5. -κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
 6. -κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος

 
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), τις υπ’ αρ. 426/13.11.2020, 643/69472/24.09.2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και την Δ1α/ ΓΠ.οικ.66436/22-10-2021 (ΦΕΚ 4919/24-10-2021) ΚΥΑ,
 
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
 
σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 25η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη,  ώρα 13:00, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

 1. Έκδοση απόφασης για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 και του απολογισμού χρήσης 2016 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου, ύστερα από την υπ’ αρ. 154/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου (ΑΔΑ: Ω2ΣΟΟΡΙΦ-52Γ)
 2. Έκδοση απόφασης για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017 και του απολογισμού χρήσης 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου, ύστερα από την υπ’ αρ. 155/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου (ΑΔΑ: ΨΠΚΗΟΡΙΦ-ΟΑ9)
 3. Έκδοση απόφασης για την έγκριση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, ύστερα από την υπ’ αρ. 156/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου (ΑΔΑ: Ψ4ΥΟΟΡΙΦ-3Ο1)
 4. Έκδοση απόφασης για την έγκριση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, ύστερα από την υπ’ αρ. 157/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου (ΑΔΑ: ΩΤΜΖΟΡΙΦ-ΠΣΣ)
 5. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ περί αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών για τον Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ», με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 140895, και προϋπολογισμό: 263.872,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 212.800,00 €, Φ.Π.Α.: 51.072,00 €)
 6. Έκδοση απόφασης περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ περί αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών για τον Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ», με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 142763 και προϋπολογισμό 152.296,80€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 122.820,00 €, Φ.Π.Α.: 29.476,80 €)

 
 
 

                                           H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου                       

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.