Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (24.12.2021)

.12.121
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13/24-12-2021
(ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)
ΣΙΦΝΟΣ, 27-12-2021
 
 

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ
ΘΕΜΑ 1. Ψήφιση Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου Οικονομικού Έτους 2022. Εγκρίνεται ομόφωνα το σχέδιο του Προϋπολογισμού ο.ε 2022 και αναμένεται η έγκρισή του από το Παρατηρητήριο. Το σχέδιο του προϋπολογισμού ανακεφαλαιωτικά εμφανίζει:
ΚΩΔ.0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: 285.300,00€
ΚΩΔ.1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ: 595.392,12€
ΚΩΔ.4. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ: 62.000,00€
ΚΩΔ.5. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 237.083,93€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 1.179.776,05€
ΚΩΔ.6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ: 434.787,56€
ΚΩΔ.7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: 640.392,12€
ΚΩΔ.8. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ: 103.038,27€
ΚΩΔ.9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 1.558,10€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 1.179.776,05€
153

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

.