Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (13.12.2021)

wcag
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12/13-12-2021
(ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)
ΣΙΦΝΟΣ, 17-12-2021
 
 

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ
ΘΕΜΑ 1. Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή για την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου οικονομικού έτους 2021 Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) η εισήγηση για την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΔΛΤ ο.ε 2021 ως προς το σκέλος των εσόδων 1.900€ και ως προς το σκέλος των εξόδων 1.900€. Το Αποθεματικό παραμένει αμετάβλητο στο ποσό των 2.315,61€. Ο Προϋπολογισμός παρουσιάζεται ισοσκελισμένος με: Έσοδα: 1.121.125,60 και Έξοδα:  1.121.125,60 149
ΘΕΜΑ 2. Λήψη απόφασης για την παράταση διάρκειας της με αρ. πρωτ. 1039/23-12-2020 σύμβασης σχετικά με «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» μετά από το 1113/03-12-2021 αίτημα της εταιρείας «Optimum Value Α.Ε.» Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) η παράταση έως και τις 30/06/2022 150
ΘΕΜΑ 3. Συμπληρωματικά στοιχεία στην υπ’ αριθμ. 146/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Σίφνου σχετικά την Αίτηση της κας Μαγκανιώτη Γεωργίας για παραχώρηση χώρου 5,20τμ στην Ψάθη Κιμώλου, για τοποθέτηση οικίσκου εκδοτηρίου εισιτηρίων (ΑΔΑ:Ψ1ΤΝΟΡΙΦ-230) Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η συμπλήρωση της 146/2021 με τον καθορισμό τέλους παραχώρησης το οποίο ορίζεται στα 17€/τμ/έτος, για τρία (3) έτη. 151
ΘΕΜΑ 4. Αιτήσεις καταστηματαρχών για μείωση του καθορισμένου ανταλλάγματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4811/2021. Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) η μείωση του καθορισμένου ανταλλάγματος για τις επιχειρήσεις: Α. DOTTA IVAN – ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Ε.Ε (Καμάρες) και Β. 4Β. ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ (Φάρος) 152

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

.