Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (15.12.2021)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση (36η τακτική) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 
Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

  1. -κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
  2. -κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
  3. -κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος
  4. -κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
  5. -κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
  6. -κ. Συνοδινό Γ. Θαλή – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος

 
Λαμβάνοντας υπόψη τις αρ. 426/13.11.2020, 643/69472/24.09.2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/ ΓΠ.οικ.66436/22-10-2021 (ΦΕΚ 4919/24-10-2021) ΚΥΑ,  
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ
σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 15η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη, στις 11:00 π.μ., για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

  1. Έγκριση του Πρακτικού Ι περί αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς και περί έγκρισης των εγγυητικών συμμετοχής για τον ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 140895)
  2. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου οικονομικού έτους 2020, ύστερα από την υπ’ αρ. 18/2021 απόφαση της Επιτροπής
  3. Έγκριση επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου ύστερα από την υπ’ αρ. 19/2021 απόφασή της, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  4. Έκδοση απόφασης για την υποκατάσταση της κυρίας Αμπλιανίτη Παναγιώτας, αναδόχου της μελέτης «Υδρογεωλογική Μελέτη του έργου: Εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο, αγωγοί μεταφοράς λυμάτων και Ε.Ε.Λ. οικισμού Φάρου Σίφνου», ύστερα από το υπ’ αρ. πρωτ. 1375045/4057/2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ