Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου: Ορισμός Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου «Μαριάνθη Σίμου» για την περίοδο από τις 7.11.2021 έως το τέλος της τρέχουσας δημοτικής θητείας

.jpg

ΑΔΑ: Ψ4ΔΙΩ1Τ-ΟΨΔ

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΡΙΘ.20/2021
Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡΙΘ. 155/2021

Στη Σίφνο σήμερα Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 20:00μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο
Σίφνου συνήλθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από
τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο 10 του ν.4674/2020, του άρθρου 67 του ν. 4830/2021
και της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, με γνώμονα την πρόληψη της
μετάδοσης του κορωνοϊού 2019, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 6418/8.11.2021 πρόσκληση του
Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε
αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο, τους
Δημοτικούς Συμβούλους, τον Πρόεδρο της Κοινότητας Απολλωνίας και τον Πρόεδρο της
Κοινότητας Αρτεμώνα, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά
(17) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Χρυσίνης Νικόλαος – Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Θεοδώρου Γεώργιος – Αντιπρόεδρος ΔΣ
3. Γεωργούλης Κ. Γεώργιος – Αντιδήμαρχο
4. Φραντζής Αντώνιος – Αντιδήμαρχος
5. Λουκής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
6. Ποδότα Χρυσούλα – Δημοτ. Σύμβουλος
7. Βασταρδή Μαργαρίτα – Δ. Σύμβουλος
8. Λεμπέσης Εμμανουήλ – Δημ. Σύμβουλος
9. Ραφελέτου Κοντού Αικατερίνη – Δ. Σύμβουλος
10. Ατσόνιου Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλος
11. Πολενάκης Θεόδωρος –Δημοτικός Σύμβουλος
12. Ζαμπέλης Δημήτριος – Δημοτικός Σύμβουλος
ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόμιμα):
1. Καράβη Χρυσοπηγή – Γραμματέας Δ.Σ
2. Συνοδινός Θαλής – Δημοτ. Σύμβουλος
3. Διαμαντής Απόστολος – Δημοτ. Σύμβουλος
4. Ατσόνιου Άννα – Δημοτική Σύμβουλος
5. Ραφελέτος Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Δήμαρχος Σίφνου κα Ναδάλη Μαρία καθώς επίσης η
Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας κα Θεολόγου Αικατερίνη και ο Πρόεδρος της
Κοινότητας Αρτεμώνα κ.Τσίπης Θωμάς.
Η δημοτική σύμβουλος κα Ατσόνιου Άννα συνδέθηκε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη
διάρκεια της ανάγνωσης των ενημερωτικών εγγράφων και ο δημοτικός σύμβουλος
κ.Ραφελέτος Ιωάννης συνδέθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 11ου θέματος.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε στη συνεδρίαση η υπάλληλος του Δήμου
κα Χρύσου Φλώρα, η οποία έχει οριστεί πρακτικογράφος του Δημοτικού Συμβουλίου με την
υπ΄αρ. 9/2020 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α. : Ψ0ΤΨΩ1Τ-ΠΕ3).
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης λέγοντας τα εξής:
Καλώς ορίσατε στην 20η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 12ης
Νοεμβρίου 2021 σύμφωνα με την αρ. πρωτ.: -6418 – Πρόσκληση
Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω της εφαρμογής των μέτρων για την
αντιμετώπιση της διασποράς του κορoνοϊού, έχουμε πλέον την δυνατότητα να συνεδριάζουμε
και με φυσική παρουσία στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μαριάνθη Σίμου» που τηρεί τις
προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών.
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. με φυσική παρουσία παρευρίσκονται δημοτικοί σύμβουλοι που
είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, οι οποίοι οφείλουν να
επιδεικνύουν τα σχετικά πιστοποιητικά στον Πρόεδρο του Δ.Σ. πριν την έναρξη της
συνεδρίασης, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των
παρευρισκόμενων, αναλογία ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού).
Με τηλεδιάσκεψη (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr)
συμμετέχουν οι αιρετοί που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν
επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στον χώρο της συνεδρίασης, εκπρόσωποι φορέων και
πολίτες.
Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχα, δια ζώσης συμμετέχουν εκτός από έμενα την
Δήμαρχο και την γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και 7 δημοτικοί σύμβουλοι καθώς
και οι δυο πρόεδροι των κοινοτήτων.
Με τηλεδιάσκεψη επέλεξαν να συμμετέχουν οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι και
υποχρεωτικά οι δυο ανεμβολίαστοι δημοτικοί σύμβουλοι, όπως ο νόμος προβλέπει.
Επίσης με αίτηση τους και κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Δημοτικού
Συμβουλίου συμμετέχουν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη ο
σύμβουλος της κοινότητας Απολλωνίας κύριος Αντώνιος Ζαμπέλης και ένας πολίτης.
Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος και η
Δήμαρχος, ενημέρωσαν το Δημοτικό Συμβούλιο για διάφορα τρέχοντα θέματα,
απάντησαν σε ερωτήματα δημοτικών συμβούλων και παρουσίασαν στο Σώμα σχετικά
έγγραφα και ανακοινώσεις. Η Δήμαρχος, μεταξύ άλλων, ενημέρωσε για τις συναντήσεις
που είχε στα δύο υπηρεσιακά της ταξίδια στη Σύρο και την Αθήνα. Αναφέρθηκε στις δύο
αποχωρήσεις που σημειώθηκαν στο Δήμο και συγκεκριμένα στην αποχώρηση του
δημοτικού υπαλλήλου της Οικονομικής Υπηρεσίας κ.Βενιού Κων/νου και τη
συνταξιοδότηση του δημοτικού υπαλλήλου της υπηρεσίας ύδρευσης κ.Θεοδώρου Ιωάννη.
Σημείωσε ότι πρόκειται για απώλεια για τον Δήμο και τους ευχαρίστησε για την πολυετή
και εποικοδομητική συνεργασία με το Δήμο.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεωργούλης Γεώργιος ενημέρωσε το Σώμα για θέματα της
αρμοδιότητας του, ευχαρίστησε για άλλη μια φορά τους δημότες για την υπομονή που
έχουν επιδείξει στο έργο της αποχέτευσης και τους ζήτησε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί
στα σημεία που εκτελούνται εργασίες για την αποκατάσταση των σκαμμάτων.
(τα προς ενημέρωση θέματα και οι τοποθετήσεις είναι αναλυτικά καταγεγραμμένες στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά που τηρούνται στο Δήμο).
Ακολούθως ο Πρόεδρος ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και πρότεινε να
συζητηθεί με το χαρακτήρα του κατεπείγοντος, το θέμα:
-Τροποποίηση του ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από
την υπ΄αρ. Φ.36/8588/1.09.2021 απόφαση της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Ν.Κυκλάδων
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο δημοτικός σύμβουλος και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ.Λεμπέσης Εμμανουήλ)
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τη συζήτηση του προτεινόμενου από τον
Πρόεδρο θέματος με το χαρακτήρα του κατεπείγοντος, πριν από τη συζήτηση των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ 2ο
: Ορισμός Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου «Μαριάνθη Σίμου» για την
περίοδο από τις 7.11.2021 έως το τέλος της τρέχουσας δημοτικής θητείας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Χρυσίνης Νικόλαος)
O Πρόεδρος του ΔΣ εισηγούμενος το θέμα υπενθύμισε στο Σώμα τα εξής:
Το Πολιτιστικό Κέντρο Σίφνου “Μαριάνθη Σίμου”, σύμφωνα με το καταστατικό του
διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σίφνου.
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Τοπικοί
Σύμβουλοι Διαμερίσματος και δημότες ή κάτοικοι που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή
κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις σε σχέση με το σκοπό του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου.
Εθιμοτυπικά ένα μέλος ορίζει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σίφνου και ένα μέλος το Ίδρυμα
Ευγενίδου.
Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος ορίζονται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. (άρθρο 240 του
Ν. 3463/2006).
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4623/19, τα 3/5 των μελών, συμπεριλαμβανομένου και
του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από το
Δήμαρχο αντίστοιχα, και τα δύο πέμπτα 2/5 από τις λοιπές παρατάξεις.
Τέλος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από κάθε φύλο σε ποσοστό ίσο
τουλάχιστον με το 1/3.
Επομένως από τα υπόλοιπα πέντε (5) μέλη του Δήμου Σίφνου η Δήμαρχος Σίφνου
προτείνει τα τρία μέλη, ενώ τα δυο μέλη προτείνονται από την παράταξη της μειοψηφίας.
Ακολούθως ο Πρόεδρος του ΔΣ αναφέρθηκε στην απόφαση με αρ. 159/2019 με την οποία
είχαν ορισθεί αρχικά τα μέλη του ΔΣ του Πολιτιστικού Κέντρου «Μαριάνθη Σίμου» για την
περίοδο από την έναρξη της δημοτικής θητείας έως τις 6.11.2021. Αμέσως μετά έκανε λόγο για
τις αποφάσεις με αρ. 13/2020 και 25/2020 που ακολούθησαν και τροποποίησαν την αρχική, ως
προς τη σύνθεση, με αντικατάσταση μελών. Τέλος ανέγνωσε την απόφαση με αρ. 162/2020 με
την οποία έγινε η τελευταία αντικατάσταση μελών του ΔΣ του Πολιτιστικού Κέντρου, η
σύνθεση του οποίου είχε ως εξής :
 
Πρόεδρος: Θεοδώρου Γεώργιος, Αντιπρόεδρος: Κορακής Αντώνιος με αναπληρωτή τον
Τσίπη Θωμά και μέλη: Πολενάκης Θεόδωρος με αναπληρωτή τον Ραφελέτο Ιωάννη,
Γεωργούλη Φρ. Γεωργία με αναπληρώτρια την Βεντούρη Ευθυμία, Καράβου Μαργαρίτα με
αναπληρώτρια την Ατσόνιου Αικατερίνη του Ιωάννη, Σπίθα Φιλίππα με αναπληρώτρια την
Ατσόνιου Γεωργία, Κασιώτης Κων/νος με αναπληρωτή τον Τριανταφυλλίδη Ρέμο.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΔΣ έδωσε το λόγο στη Δήμαρχο για να προτείνει τα τρία
μέλη το Διοικητικού Συμβούλιου του Πολιτιστικού Κέντρου «Μαριάνθη Σίμου» για την
περίοδο από τις 7.11.2021 έως το τέλος της δημοτικής θητείας.
Η Δήμαρχος πρότεινε να παραμείνουν τα ίδια μέλη και για τη νέα περίοδο. Ακολούθως
το ίδιο πρότεινε και ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ.Πολενάκης Θεόδωρος.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ ανέφερε ότι με την υπ’ αρ. πρωτ. 206/9.11.2021 επιστολή του το Ίδρυμα
Ευγενίδου ζήτησε να παραμείνει ως εκπρόσωπός του στο ΔΣ του Πολιτιστικού κέντρου ο
κ.Κασιώτης Κων/νος με αναπλητωτή τον κ.Τριανταφυλλίδη Ρέμο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου του και
τις προτάσεις της Δημάρχου, του Επικεφαλή της παράταξης της μειοψηφίας και του
Ιδρύματος Ευγενίδου, μετά από συζήτηση,
 
A Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω ΝΑ:
Ορίζει για το διάστημα από τις 7.11.2021 έως το τέλος της δημοτικής θητείας, το
Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου «Μαριάνθη Σίμου» με μέλη:
-τον κ. Θεοδώρου Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο Σίφνου από την παράταξη της
πλειοψηφίας ως Πρόεδρο,
-τον κ. Κορακή Αντώνιο, σύμβουλο της Κοινότητας Αρτεμώνα από την παράταξη της
πλειοψηφίας, ως Αντιπρόεδρο, με αναπληρωτή τον κ. Τσίπη Θωμά, Πρόεδρο του
Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα,
-τον κ.Πολενάκη Θεόδωρο, δημοτικό σύμβουλο Σίφνου, με αναπληρωτή του τον
κ.Ραφελέτο Ιωάννη, επίσης δημοτικό σύμβουλο Σίφνου,
-την κα Γεωργούλη Φρ. Γεωργία, δημότισσα Σίφνου, με αναπληρώτρια την κα Βεντούρη
Ευθυμία, επίσης δημότισσα Σίφνου,
-την κα Καράβου Μαργαρίτα δημότισσα Σίφνου, με αναπληρώτρια την κα
Ατσόνιου Αικατερίνη του Ιωάννη επίσης δημότισσα Σίφνου,
-την κα Σπίθα Φιλίππα δημότισσα Σίφνου, με αναπληρώτρια την κα Ατσόνιου
Γεωργία επίσης δημότισσα Σίφνου,
-τον κ.Κασιώτη Κων/νο μέλος που προτάθηκε από το Ίδρυμα Ευγενίδου, με αναπληρωτή
τον κ.Τριανταφυλλίδη Ρέμο.
Η απόφαση πήρε α/α 155/2021, αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αποστέλλεται στο
Πολιτιστικό Κέντρο Σίφνου “Μαριάνθη Σίμου”, στα ορισθέντα τακτικά και αναπληρωματικά
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στο Ίδρυμα Ευγενίδου.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα μέλη

ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΔΟΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΒΑΣΤΑΡΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΡΑΦΕΛΕΤΟΥ – ΚΟΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΤΣΟΝΙΟΥ ΑΝΝΑ
ΑΤΣΟΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΟΛΕΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Για την ακρίβεια

Ο Πρόεδρος του ΔΣ
ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

.