Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση Συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (28.09.21)

.jpg

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 
Για συνεδρίαση (28η τακτική) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου
 
Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 1. -κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
 2. -κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
 3. -κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος
 4. -κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
 5. -κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
 6. -κ. Συνοδινό Γ. Θαλή – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος

 
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), καθώς και την  υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 32η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» (Α.Δ.Α.: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4),
 
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ
σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 28η  Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη, στις 16:00, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

 1. Επικύρωση πρακτικού Ν. 3 περί αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)” (Α/Α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 108969, προϋπολογισμού 73.141,40€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
 2. Έκδοση απόφασης, ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 4858/2021 σχετική εισήγηση του Προϊσταμένου του Τ.Τ.Υ.Δ.Π. του Δήμου Σίφνου για την επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 1/2021 μελέτης, που αφορά στην αντικατάσταση πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης ν. Σίφνου: α) Εκ νέου έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, β) Εκ νέου έγκριση της υπ’ αρ. 1/2021 μελέτης του Τ.Τ.Υ.Δ.Π. του Δήμου Σίφνου, γ) Εκ νέου καθορισμός των όρων της διακήρυξης, δ) Ορισμός της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού/αξιολόγησης προσφορών & ε) Ορισμός της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων
 3. Έγκριση της υπ’ αρ. 137/2021 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου για την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. οικονομικού έτους 2021
 4. Έκδοση απόφασης για την επιχορήγηση του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου «Μαριάνθη Σίμου» ύστερα από την υπ’ αρ. 6/2021 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου
 5. Εξέταση αιτήματος του αναδόχου οικονομικού φορέα: «ENERES HELLAS CPM IKE» για την έγκριση χορήγησης παράτασης στη συνολική προθεσμία περαίωσης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΦ.Η.Ο.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ»
 6. Έγκριση της 1ης εντολής πληρωμής και πιστοποίησης της υδραυλικής μελέτης με τίτλο: «Υδραυλική μελέτη για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στους κεντρικούς οικισμούς Απολλωνίας και Αρτεμώνα», της αναδόχου Τοπογράφου – Μηχανικού κας Στέλλας Τουλούμη
 7. Αποδοχή χορηγιών στο Δήμο Σίφνου: α) 30.000 μασκών προστασίας ενηλίκων – παιδιών και 60 τεμαχίων κάδων ανακύκλωσης (σε τριστοιχία με βιοδιασπώμενες σακούλες), από την εταιρεία ORTENSPATH ELMO Ε.Π.Ε., β) ενός γλυπτού έργου (φλάρου) από τον κ. Ιωάννη Μπίρμπα

 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.