Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Απόφαση Δημάρχου: Παράταση θητείας Αντιδημάρχων

Nadali Maria Dimarxos

Σίφνος, 13-09-2021

                                                                                                   Αριθ. πρωτ.: -5397-

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

(Αριθ. Απόφασης 217/2021)

ΘΕΜΑ: Παράταση θητείας Αντιδημάρχων
 
Η Δήμαρχος Σίφνου,
Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθ. 59 του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 87/2010), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  2. Την παρ. 3 του άρθ. 59 του παραπάνω νόμου, σύμφωνα με την οποία σε Δήμους με πληθυσμό έως πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους ορίζονται έως δύο (2) Αντιδήμαρχοι κι επίσης προβλέπεται ότι στους μικρούς νησιωτικούς δήμους μπορεί να ορίζεται ένας Αντιδήμαρχος επιπλέον των οριζόμενων,
  3. Την παρ. 1 του άρθ. 2Α του ν. 3852/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθ. 2 του ν. 4555/2017 (Φ.Ε.Κ. Α 133/2018), στην περίπτωση (στ) της οποίας προβλέπεται ότι στην κατηγορία των μικρών νησιωτικών δήμων υπάγονται όλοι οι νησιωτικοί δήμοι με πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους, βάσει της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,
  4. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής (έτους 2011) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Φ.Ε.Κ. Β 3465/28-12-2012), σύμφωνα με τα οποία ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Σίφνου ανέρχεται στους 2.625 κατοίκους,
  5. Την υπ’ αριθ. 28549/16-04-2019 (Φ.Ε.Κ. Β 1327/17-04-2019) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει»,
  6. Την εγκύκλιο 82/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθ. πρωτ. 59633/20-08-2019) «Ορισμός Αντιδημάρχων»,
  7. Την 153/01-09-2020 απόφασή μας με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση σε αυτούς αρμοδιοτήτων» (Α.Δ.Α.: 65ΦΡΩ1Τ-6ΜΕ),
  8. Τις διατάξεις του άρθ. 9 παρ. 4 περ. δ΄, του άρθ. 64 παρ. 1 και του άρθ. 74 παρ. 2 του ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
  9. Το γεγονός ότι η συγκρότηση των Συλλογικών Οργάνων του Δήμου έχει άμεση σχέση με τον ορισμό Αντιδημάρχων,
  10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (Φ.Ε.Κ. Β 3210/03-12-2012),

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  
 
Παρατείνουμε τη θητεία των Αντιδημάρχων του Δήμου Σίφνου Γεωργίου Γεωργούλη του Κωνσταντίνου και Αντωνίου Φραντζή του Δημητρίου, με τις αρμοδιότητες που τους μεταβιβάστηκαν με την 153/01-09-2020 απόφασή μας, μέχρι και 06-11-2021, ημερομηνία λήξης της θητείας τόσο των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
Όταν η Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά της ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Γεωργούλης του Κωνσταντίνου, που αναπληρώνει τη Δήμαρχο και, όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα της Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Αντώνιο Φραντζή του Δημητρίου.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί μία φορά σε ημερήσια εφημερίδα του νομού Κυκλάδων, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «Δι@ύγεια».
 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

 
ΕΓΓΡΑΦΟ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

.