Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Εταιρία Κοινωνικής Μέριμνας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το >

Paidikos Stathmos Sifnou

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 
Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το << πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικιας, 2021-2022>> με την οποία καλούνται  οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν αίτηση για επιδότηση θέσεων σε δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας. Ειδικότερα, για τον Παιδικό Σταθμό Σίφνου «Το Μικρό Καράβι», αίτηση μπορεί να υποβληθεί για νήπια γεννημένα τα έτη 2018 και 2019.
 
Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν οι εργαζόμενοι/ες που είναι :
α) υπάλληλοι, μόνιμοι και αορίστου χρόνου, του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και των
Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού), ή
 
β) μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι/ες δεν έχουν
αιτηθεί ή και ενισχυθεί από συγχρηματοδοτούμενες δράσεις εναρμόνισης οικογενειακής
και επαγγελματικής ζωής
 
γ) μισθωτές/αυτοαπασχολούμενες στον ιδιωτικό τομέα οι οποίες υπέβαλαν αίτηση
συμμετοχής στην συγχρηματοδοτούμενη Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής» Κύκλος 2021-2022 πλην αποκλείονται του δικαιώματος λήψης
voucher της Δράσης αυτής λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού της.
 
με την προϋπόθεση ότι έχουν συνολικό οικογενειακό δηλωθέν ετήσιο εισόδημα για το
φορολογικό έτος 2020, το οποίο δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις :
– 33.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως δύο (2) παιδιά
– 36.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως τρία (3) παιδιά
– 39.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά και
– 42.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως από πέντε (5) και άνω.
 
Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή, οικονομική κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα
φορολογικού έτους 2020) και η κατάσταση απασχόλησης.
 
Οι ωφελούμενες των οριστικών πινάκων κατάταξης θα λάβουν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. «αξία τοποθέτησης» (voucher), με βάση την οποία θα εγγράψουν τα τέκνα τους, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση για την παροχή των υπηρεσιών που καλύπτει το voucher.
 
 
Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική εφαρμογή που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων»). Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη  από 01/08/2021, με καταληκτική ημερομηνία 08/08/2021  και ώρα 23:59 . Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή γίνεται με τη χρήση των κωδικών taxisnet, αποκλειστικά του/της αιτούντα/σας.
 
Οι ειδικότερες λεπτομέρειες και τρόπος οριστικοποίησης και ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων καθώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες για την άντληση ή την επαλήθευση των απαιτούμενων στοιχείων, περιγράφονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που έχει εκδοθεί και στις σχετικές οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr – paidikoi.eetaa.gr).
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΑΦΕΛΕΤΟΥ – ΚΟΝΤΟΥ

.