Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Απόφαση Δημάρχου: Προσθήκη αρμοδιότητας Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

Nadali Maria Dimarxos

 

                                                                                         Σίφνος, 26-07-2021

                                                                                              Αριθ. πρωτ.: -4515-

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

(Αριθ. Απόφασης 179/2021)

 
ΘΕΜΑ: Προσθήκη αρμοδιότητας Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου
 

Η Δήμαρχος Σίφνου,

 
Έχοντας υπόψη:

  1. Την παρ. 3 του άρθ. 44 του ν. 3979/2011 (Φ.Ε.Κ. Α 138/16-06-2011), με την οποία προστέθηκε περίπτ. (ι) στην παρ. 1 του άρθ. 58 (Αρμοδιότητες του Δημάρχου) του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 87/2010),
  2. Τις διατάξεις του άρθ. 75 του ν. 3463/2006(Φ.Ε.Κ. Α 114/2006) και των άρθ. 94 και 95 του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 87/2010), όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύουν,
  3. Την 153/2020 απόφασή μας περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης σε αυτούς αρμοδιοτήτων (ΑΔΑ: 65ΦΡΩ1Τ-6ΜΕ),
  4. Την 158/2020 απόφασή μας περί ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων (ΑΔΑ: 9ΛΩΚΩ1Τ-ΔΔΘ),
  5. Την από 05-07-2021 επιστολή παραίτησης του Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου Ζαμπέλη,
  6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (Φ.Ε.Κ. Β 3210/03-12-2012),
  7. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 
Προσθέτουμε στις αρμοδιότητες του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Γεωργίου Λουκή του Στυλιανού, την οργάνωση και το σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί μία φορά σε ημερήσια εφημερίδα του νομού Κυκλάδων, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «Δι@ύγεια».
 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.