Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου: Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς με τίτλο «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων»

.jpg

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Σίφνου σκοπεύει να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας διαμόρφωσης – συντήρησης υφιστάμενων χώρων στάθμευσης, η οποία κρίνεται απαραίτητη λόγω της συχνής χρήσης και της διάβρωσης από τις καιρικές συνθήκες. Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Οι υφιστάμενοι χώροι στάθμευσης στους οποίους θα λάβουν χώρα οι εργασίες διαμόρφωσης και συντήρησης είναι οι εξής:

  • Χώρος στάθμευσης στον οικισμό «Βαθύ»,
  • Χώρος στάθμευσης στον οικισμό «Άνω Πετάλι»,
  • Χώρος στάθμευσης στον οικισμό «Εξάμπελα»,
  • Χώρος στάθμευσης στον οικισμό «Φάρος»,
  • Χώρος στάθμευσης στον οικισμό «Κάτω Πετάλι»,
  • Χώρος στάθμευσης στον οικισμό «Άγιος Λουκάς»,
  • Χώρος στάθμευσης Απολλωνίας,
  • Χώροι στάθμευσης Πλατύ Γιαλού.

Η οικονομική προσφορά θα αναφέρεται στο συνολικό κόστος των εργασιών συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα πρέπει να είναι ενυπόγραφη και με τα στοιχεία της επιχείρησης (Επωνυμία, Διεύθυνση, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.). Μαζί, απαιτείται η προσκόμιση των εξής σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων συμμετοχής, σε ισχύ: Ασφαλιστική ενημερότητα, Φορολογική ενημερότητα και Υπεύθυνη Δήλωση Ποινικού Μητρώου.
Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν έως και την Παρασκευή 21/5 ηλεκτρονικά:

Περαιτέρω διευκρινίσεις για το αντικείμενο της υπηρεσίας καθώς και η τεχνική περιγραφή με το περιεχόμενο των εργασιών μπορούν να χορηγηθούν από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Σίφνου.
Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Σίφνου, οικονομικού έτους 2021, και συγκεκριμένα από τον Κ.Α.: 35.6262.0001 με τίτλο «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων». Για το  σκοπό αυτό έχει εκδοθεί το υπ’ αρ. πρωτ.: 1896/12-04-2021 Πρωτογενές Αίτημα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος (με ΑΔΑΜ: 21REQ008446493), το οποίο έχει εγκριθεί από την υπ’ αρ. πρωτ.: 1928/12-04-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 132/2021 (με ΑΔΑ: 9ΒΜΒΩ1Τ-8ΞΤ και ΑΔΑΜ: 21REQ008451133).
 

Ο Αντιδήμαρχος Σίφνου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΧΩΡΟΙ-ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

.