Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Chrissopigi Venios Giorgoc

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                   Σίφνος, 17-05-2021
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ                                                                                                                           Αρ. Πρωτ.: -2939-
Ταχ. Δ/νση: 84003 Σίφνος
Πληροφορίες:
Τ.Τ.Υ.Δ.Π.
Γεώργιος Κ. Γεωργούλης (Αντιδήμαρχος)
Τηλέφωνο: 2284360309 – 6984617653
 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Σίφνου σκοπεύει να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας βελτίωσης και αποκατάστασης των όρμων «Χρυσοπηγή», «Βαθύ», «Σεράλια» και «Βρουλίδια». Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Οι απαιτούμενες εργασίες περιλαμβάνουν τον καθαρισμό και την εξομάλυνση της επιφάνειας και την απομάκρυνση φερτών υλικών που έχουν συσσωρευτεί.
Η οικονομική προσφορά θα αναφέρεται στο κόστος των εργασιών συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα πρέπει να είναι ενυπόγραφη και με τα στοιχεία της επιχείρησης (Επωνυμία, Διεύθυνση, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.). Μαζί, απαιτείται η προσκόμιση των εξής σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων συμμετοχής, σε ισχύ: Ασφαλιστική ενημερότητα, Φορολογική ενημερότητα και Υπεύθυνη Δήλωση Ποινικού Μητρώου.
Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά:

  • στο πρωτόκολλο του Δήμου Σίφνου: m.sardi@sifnos.gr
  • στο email: s.atsonios@sifnos.gr

Περαιτέρω διευκρινίσεις για το αντικείμενο της υπηρεσίας μπορούν να δοθούν από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος.
Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Σίφνου, οικονομικού έτους 2021, και συγκεκριμένα από τον Κ.Α.: 30.6262.0004 με τίτλο «Βελτιώσεις – Αποκαταστάσεις όρμων (Χρυσοπηγή – Βαθύ – Σεράλια – Βρουλίδια)». Για το σκοπό αυτό έχει εκδοθεί το υπ’ αρ. πρωτ.: 2739/11-05-2021 Πρωτογενές Αίτημα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος (με ΑΔΑΜ: 21REQ008581464), το οποίο έχει εγκριθεί από την υπ’ αρ. πρωτ.: 2759/11-05-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 180/2021 (με ΑΔΑ: 97Α2Ω1Τ-ΤΑ6 και ΑΔΑΜ: 21REQ008587603).
 
Ο Αντιδήμαρχος Σίφνου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

.