Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση Συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (19.05.2021)

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), καθώς και την  υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 32η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» (Α.Δ.Α.: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4),
 
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ
 
σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 19η Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη, στις 11:00 π.μ., για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση της μελέτης και των τευχών της διαγωνιστικής διαδικασίας στο πλαίσιο της πρότασης: «Δράσεις Πολιτιστικής Ταυτότητας Δήμου Σίφνου – Συνδέοντας το χθες με το σήμερα», που θα υποβάλει ο Δήμος Σίφνου στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» της πρόσκλησης ΑΤ14 με τίτλο «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών {για το Μουσείο Κεραμικής Τέχνης Σίφνου}
  2. Εισήγηση για έκδοση απόφασης περί ορισµού Επιτροπής διερεύνησης τιµών στο πλαίσιο της πρότασης: «Δράσεις Πολιτιστικής Ταυτότητας Δήμου Σίφνου – Συνδέοντας το χθες με το σήμερα», που θα υποβάλει ο Δήμος Σίφνου στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» της πρόσκλησης ΑΤ14 με τίτλο «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών {για το Μουσείο Κεραμικής Τέχνης Σίφνου}
  3. Έγκριση της μελέτης για την υποβολή της πρότασης που θα υποβάλει ο Δήμος Σίφνου στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον», στην πρόσκληση ΑΤ04 με τίτλο: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών
  4. Εισήγηση για έκδοση απόφασης περί ορισµού Επιτροπής διερεύνησης τιµών στο πλαίσιο της πρότασης που θα υποβάλει ο Δήμος Σίφνου στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον», στην πρόσκληση ΑΤ04 με τίτλο: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών
  5. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2021 (Α΄ τρίμηνο)

 
 
 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ