Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (05.05.2021)

2

 
                                                                                                                                                     

   ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ         ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ    

                                    ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΣΙΦΝΟΥ        ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10η  ( 5.05.2021 )                                                                                                                                                              

ΘΕΜΑ                                                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ
 
       1o 
Kατάθεση προτάσεων για το Περιφερειακό πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
Το ΔΣ αποφασίζει-προτείνει ομόφωνα:
Τις ακόλουθες προτάσεις  για το Δήμο Σίφνου ώστε  να συμπεριληφθούν στο Περιφερειακό πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Φάση Β’):
Α.  Το από 24.03.2021 υπόμνημα της πολεοδόμου-χωροτάκτη κας Μαριάνθης Γροζοπούλου για τη Β’ ΄ Φάση του Χωρικού Τοπικού Σχεδίου (Τ.Χ.Σ.) του Δήμου το οποίο στα πολύ θετικά στοιχεία συμπεριλαμβάνει τα εξής:
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ενίσχυση οικιστικής χωρητικότητας δυναμικών οικισμών, με ενδεχόμενη επέκταση των θεσμοθετημένων ορίων, μέσω πολεοδόμησης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η οργάνωση περιοχών που ήδη καταλαμβάνονται από κατοικία, τουριστικές εγκαταστάσεις κλπ., εξασφαλίζοντας τον αναγκαίο ζωτικό χώρο για κοινόχρηστες και κοινωφελείς λειτουργίες στο άμεσο και απώτερο μέλλον.
Δημιουργία πρόσθετων ζωνών πολεοδόμησης, οι οποίες θα απορροφήσουν τις
οικιστικές πιέσεις από την παράκτια ζώνη και τις σημαντικές παραγωγικές περιοχές (πεδινές γεωργικές περιοχές και «λιβάδια»),
Οριοθέτηση οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους, οι οποίοι προϋπήρχαντης ισχύος του Ν. 1337/83 και πολεοδόμηση αυτών – προώθηση εξειδικευμένου πλαισίου καθορισμού ορίων των παραδοσιακών οικισμών,
    ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Εξειδίκευση κριτηρίων χωροθέτησης, πέραν των προβλεπομένων στο ΕΠΧΣΑΑ ΑΠΕ, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών. Ειδικά για τα
φωτοβολταϊκά, θα πρέπει να αποκλεισθούν από τις περιοχές εγκατάστασης
πολύτιμες φυσικές – γεωργικές εκτάσεις και περιοχές με αναβαθμίδες, διατηρούμενες ή εγκαταλελειμμένες / κατεστραμμένες και άλλες παραδοσιακές κατασκευές (αλώνια, πηγάδια, ανεμόμυλοι κ.ά.). Ως προς τις ανεμογεννήτριες / αιολικά πάρκα:
·                 Τροποποίηση των περιορισμών που αφορούν τη μέγιστη συνολική ισχύ
αιολικών σταθμών στα νησιά της Ομάδας Ι, ώστε να επιτευχθεί η
σταδιακή ικανοποίηση του στόχου της ενεργειακής αυτάρκειας σε
συνδυασμό και με άλλες ΑΠΕ και χωρίς την υποχρέωση διασύνδεσης με
το σύστημα και το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της
ηπειρωτικής χώρας.
·                 Δεδομένης της κλίμακας του χώρου (η πλειονότητα των νησιών είναι
μικρής έκτασης) και της ευαισθησίας του τοπίου, θα πρέπει να
αποκλεισθεί η εγκατάσταση μεγάλης κλίμακας μονάδων. Σε κάθε
περίπτωση, είναι επιτακτική η προώθηση εξειδίκευσης των κριτηρίων
και όρων χωροθέτησης ανάλογα με την τυπολογία των νησιών29.
Ενδεικτικά: σε εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων που είναι ορατές από
οικισμούς και σημαντικά σημεία τουριστικού, πολιτιστικού και
θρησκευτικού ενδιαφέροντος, οι θέσεις εγκατάστασης των
ανεμογεννητριών να απέχουν τουλάχιστον 4,5 Km σε ευθεία γραμμή
από αυτά, υποχρέωση συγκριτικής αξιολόγησης των επιπτώσεων στο
τοπίο από την εναλλακτική επιλογή πλήθους – μεγέθους
ανεμογεννητριών σε σχέση με τη σχεδιαζόμενη παραγωγή ενέργειας
κλπ. Επίσης, απαγόρευση χωροθέτησης εγκαταστάσεων σε
κορυφογραμμές.
Για τη Σίφνο και την Ομάδα ΙΙ των νησιωτικών περιοχών όπου εντάσσεται διατυπώνονται κατευθύνσεις εξειδίκευσης των προτεινόμενων στρατηγικών και μηχανισμοί διαχείρισης της ανάπτυξης μεταξύ των οποίων:
Η αναθεώρηση ή/και επικαιροποίηση ΖΟΕ
Η ολοκλήρωση των υπό εξέλιξη ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ
Οι μελέτες διερεύνησης δυναμικού & σκοπιμότητας ΕΣΧΑΣΕ/ΕΣΧΑΔΑ
Ωστόσο, ειδικά για τα ΕΧΣ, ΕΣΧΑΣΕ/ΕΣΧΑΔΑ διατυπώνεται ρητά στο Κεφάλαιο Β.1.1.γ-7.5 ότι προβλέπονται μόνο για κάποια νησιά στα οποία δεν εντάσσεται η Σίφνος.
Ζητείται να διευκρινιστεί η ως άνω αντίθεση μεταξύ των δύο διατυπώσεων ως προς το τι τελικά ισχύει καθώς και να τεκμηριωθεί η μη δυνατότητα κατάρτισης τέτοιων χωρικών σχεδίων στη Σίφνο δεδομένου ότι κρίνεται ότι μπορεί να λειτουργήσουν ως οργανωμένοι υποδοχείς σχεδίων, έργων και προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας (Ν. 4759/2020).
Επιπλέον, η Σίφνος εντάσσεται, μεταξύ άλλων, και στις περιοχές ήπιας τουριστικής ανάπτυξης/πολυδραστηριότητας με προτεραιότητα την ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Για τις περιοχές αυτές διατυπώνεται ότι:
«Περιοχές αμιγούς τουριστικής χρήσης, καθώς και οργανωμένοι υποδοχείς τουρισμού, είναι δυνατό να προταθούν από τον υποκείμενο σχεδιασμό, εφόσον τεκμηριωθεί η οικονομική αποδοτικότητά τους και αποτιμηθεί με ειδικούς ποσοτικοποιημένους δείκτες η περιβαλλοντική τους επίπτωση.»
Ζητείται να διευκρινιστεί με ποιο τρόπο ο υποκείμενος σχεδιασμός (ήτοι ΤΠΣ/ΕΠΣ, ΡΣΕ κλπ) θα μπορούσε να προβεί στη ζητούμενη τεκμηρίωση της οικονομικής αποδοτικότητας η οποία ποικίλει ανάλογα με την κλίμακα του επενδυτικού σχεδίου. Το εν λόγω ερώτημα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο δεδομένου ότι ο Δήμος Σίφνου προγραμματίζει την ολοκλήρωση του ΤΧΣ (καθώς έχει ήδη εκπονήσει και εγκρίνει την Α’ Φάση).
Παράλληλα, στο υπό διαβούλευση ΠΠΧΣΑΑ, καθορίζονται οι περιοχές Ειδικών δράσεων και μορφών τουρισμού της Περιφέρειας στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται το νησί της Σίφνου.
Ζητείται, να ενταχθεί η Σίφνος στο παραπάνω δίκτυο περιοχών με έμφαση τον
περιπατητικό/πεζοπορικό τουρισμό δεδομένου και του πλήθους των σηματοδοτημένων και χαρτογραφημένων μονοπατιών του νησιού που συγκεντρώνουν το ειδικό ενδιαφέρον τουριστών και επισκεπτών.
Όσον αφορά στους συνοδούς χάρτες, επισημαίνονται τα παρακάτω:
Στο Χάρτη Π.2.1.β – Κυκλάδες «Χωροταξική Οργάνωσης Περιφέρειας» ζητείται διευκρίνιση με τις ενδείξεις 11 και 14 που αποδίδονται στο νησί και αντιστοιχούν σε Μηχανισμούς Διαχείρισης της Ανάπτυξης και ειδικότερα σε «Επιχειρηματικά Πάρκα» και «ΠΕΡΠΟ» αντίστοιχα. Κρίνεται σημαντικό να προσδιοριστούν τα κριτήρια με βάση τα οποία προσδιορίστηκαν οι εν λόγω μηχανισμοί.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Β. Τις προτάσεις της Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων για τους παρακάτω τομείς:
 -Στον τομέα του Πολιτισμού η Σίφνος να συμπεριληφθεί για τα μεταλλεία, την Ακρόπολη του Αγ.Ανδρέα  και τον οικισμό του Κάστρου, την αγγειοπλαστική, τη γαστρονομία, την Αρχιτεκτονική και για την άυλη πολιτιστική της κληρονομιά, (Κάλαντα Ποιητικά). Να συμπεριληφθεί και στις ειδικές κατηγορίες θεματικού τουρισμού  με άξονες: Τις εκκλησίες – γαμήλιος, εκκλησιαστικός και θρησκευτικός  τουρισμός- τα μεταλλεία, τα σπήλαια, την ακρόπολη του Αγ. Ανδρέα και τις άλλες Ακροπόλεις, τους πύργους (φρυκτωρίες), το μουσείο της αγγειοπλαστικής, τα μονοπάτια, τις αναρριχητικές διαδρομές και τον αθλητικό τουρισμό.
Τη δημιουργία σχολής γαστρονομίας –αγγειοπλαστικής
Τη σύνδεση με τα δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα (Πάντειος- Εθνική Πινακοθήκη)  που διαθέτουν ακίνητη περιουσία στην Σίφνο.
Στις συγκοινωνίες: Να υπάρξει πρόβλεψη για την αναβάθμιση του λιμένος Καμαρών, πρόβλεψη για εμπορικό λιμάνι, για κατασκευή μικρού αεροδρομίου, για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και  για δημιουργία καταφυγίου στο Φάρο.
-Στη διαχείριση λυμάτων: Να υπάρξει άρση του περιορισμού ως προς τον αριθμό των βιολογικών καθαρισμών  λυμάτων που επιτρέπονται στο νησί.
-Στη διαχείριση απορριμμάτων: Αποκατάσταση του ΧΑΔΑ.
-Στη χρήση των επιφανειακών και υπόγειων,  υδατικών πόρων: να ζητείται η δεσμευτική γνωμοδότηση του Δήμου για την διάνοιξη γεωτρήσεων.
-Στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα: Αναφορά στη ύπαρξη και λειτουργία αδειοδοτημένου Σφαγείου, ανάγκη βελτίωσης αγροτικών δρόμων, συντήρηση ξερολιθιών  και δημιουργία μικρών φραγμάτων.
-Στις ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις: Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Καμαρών, βελτίωση δευτερευόντων δρόμων, (δρόμοι πυροπροστασίας),  υπογειοποίηση καλωδίων ΔΕΔΔΗΕ, προστασία της περιοχής  Natura.
Στην πολιτική προστασία: Αντιμετώπιση κατολισθητικών  φαινομένων.
-Στην Υπηρεσία δόμησης: Δημιουργία γραφείου πολεοδομίας στη Σίφνο.
-Στα ενεργειακά: Να τονιστεί η απαγόρευση χωροθέτησης ΒΑΠΕ (βιομηχανικών αιολικών πάρκων).
Την ενίσχυση των δομών υγείας.
 
Γ. Τις προτάσεις -παρατηρήσεις που κατέθεσε επί του κειμένου του Περιφερειακού πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ο κύριος Ραφελέτος.
Σελίδα 13
Ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, του γεωργικού τομέα.
Προώθηση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας (HORIZON 2020 – COSME), μέσω της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδοτήσεις.
Σελίδα 14
Το 3ο Πρόγραμμα Δράσης στην Υγεία προβλέπει ενθάρρυνση της καινοτομίας στον τομέα, μείωση ανισοτήτων, αύξηση βιωσιμότητας συστημάτων και προστασία πολιτών από διασυνοριακές απειλές υγείας, καλύτερη και ασφαλέστερη πρόσβαση στις υγειονομικές υπηρεσίες και υγειονομική περίθαλψη προσφύγων.(Σε περίπτωση που δεν αναφορά αμιγώς νησιά με προσφυγικές ροές και μπορεί να φανεί χρήσιμο για την αναβάθμιση των ιατρικών υποδομών και υπηρεσιών υγείας της Σίφνου.)
Παραπομπές: Σελίδα 129 αναφορά στην ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.
Σελίδα 265
Ειδικός στόχος 9.α.1: Άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων στους τομείς της υγείας και της πρόνοιας για την εξασφάλιση συνθηκών πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας σχετικές υπηρεσίες με την επέκταση και τη βελτίωση των υποδομών.
Σελίδα 31
Ό,τι αφορά τις συνέπειες της πολυδιάσπασης – προσβάσεις για έργα υποδομής όπως λιμάνια, μικρό αεροδρόμιο.
Ό,τι αφορά την αλλαγή τρόπου υπολογισμού του κατά κεφαλήν εισοδήματος και της ανεργίας διότι δημιουργούνται ανισότητες ως προς την αναζήτηση πόρων λόγω εξίσωσης πλούσιων και μεγάλων νησιών με μικρότερα όπως το δικό μας.
Σελίδα 59
Σε ό,τι αφορά τις γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες, οι δυσχέρειες που συνδέονται με τη νησιωτικότητα (πολυκερματισμός του χώρου), τα ιδιαίτερα φυσικογεωγραφικά χαρακτηριστικά, το μικρό -συχνά- μέγεθος των νησιών, τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά (μικρός κλήρος, γήρανση και χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης του αγροτικού πληθυσμού, έλλειψη συνεργασιμότητας μεταξύ παραγωγών), η έλλειψη υποστηρικτικών υποδομών και ο χαμηλός σχετικά βαθμός διασύνδεσης με τον τουρισμό και την μεταποίηση, το υψηλό μεταφορικό κόστος ενδιάμεσων εισροών και προϊόντων και η περιορισμένη πρόσβαση στις αγορές, περιορίζουν την ανταγωνιστικότητά τους στο περιβάλλον των εντατικών αλλά ακόμη και εκτατικών, προσαρμοσμένων σε σύγχρονα φιλοπεριβαλλοντικά πρότυπα, εκμεταλλεύσεων. Η διάβρωση των εδαφών, η οποία επιτείνεται από την καταστροφή των
αναβαθμίδων λόγω εγκατάλειψης, η ερημοποίηση και το οξύ πρόβλημα υφαλμύρινσης (με άμεσο κίνδυνο μόνιμης υποβάθμισης του παραγωγικού εδάφους) αποτελούν επιπρόσθετα προβλήματα.
Σελίδα 131
Πυλώνας 2 πρόσβαση σε υπηρεσίες.
Σελίδες 168,169,170
Ό,τι αφορά το τοπίο.
Σελίδα 191,192
Περιορισμοί που αφορούν την εγκατάσταση Α.Π.Ε και την προστασία των ζωνών Natura.
Σελίδες 205-206
Πρόσβαση στο διαδίκτυο (Τ.Π.Ε)
Σελίδα 222
Οι 6 κύριοι άξονες
71

 
 
 
 

                                                                                         Ο Πρόεδρος του ΔΣ Σίφνου

 

                                                                                                         Χρυσίνης Νικόλαος

.