Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου: Ανάρτηση Περιληπτικών Διακηρύξεων με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών»

                                                                                                                       Αρ. Πρωτ. : 1832 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ                                                            
                                                                                  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 
Η Δήμαρχος Σίφνου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια  δύο μικρών αυτοκινούμενων αναρροφητικών σαρώθρων 0,5m3, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών», για τις ανάγκες του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης με αριθμό 05/2020, προϋπολογισμού 120.400,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%.
Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
(α) Φυσικά πρόσωπα, που ασκούν ατομική επιχείρηση, κάτοικοι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. β) Νομικά πρόσωπα με έδρα στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
γ) Ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Η ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών  λήγει στις 25-05-2021 και ώρα 10:00. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους Οικονομικούς Φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής πύλης. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στην www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 108638.
Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός:
Κωδικός CPV                                    Περιγραφή είδους                   Τιμή (€) Άνευ ΦΠΑ         Τεμάχια        Δαπάνη(€)
34144431-8                                   Αναρροφητικά Σάρωθρα                 60.200,00 €                        2             120.400,00 € Σύνολο καθαρής αξίας   :  120.400,00 €
Φ.Π.Α. 24%                       :    28.896,00 €
Γενικό σύνολο                 :  149.296,00 €
Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλουν προσφορά για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας, όλων των ειδών, όλων των κατηγοριών, υποχρεωτικά.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% του προϋπολογισμού της μελέτης άνευ Φ.Π.Α. 24%, ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ ευρώ  (€ 2.408,00).
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Σίφνου, οδός Απολλωνία (τηλ. 22843 60325 Ζαννής Παλαιός), στην ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου (https://dimos.sifnos.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (http://www.eprocurement.gov.gr/ Α.Α.: 108638), όπου είναι ανηρτημένη η σχετική μελέτη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού.

          H Δήμαρχος Σίφνου

            

          Μαρία Εμμ. Ναδάλη

ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ