Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (19.04.2021)

D.S.4

                                                                                                                                                        

                   ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                               

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ       

           19.04.2021      ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8η                                                                                       

ΘΕΜΑ                                                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ
 
       1o 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 31/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Σίφνου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου για το οικονομικό έτος 2021,  μετά την υπ’ αρ. 4/2021 απόφαση του Πολιτιστικού Κέντρου «Μαριάνθη Σίμου»
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση της υπ’ αρ. 31/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Σίφνου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου για το οικονομικό έτος 2021 ενσωματώνοντας σε αυτή το ΟΠΔ του Πολιτιστικού Κέντρου «Μαριάνθη Σίμου».
32
2o Λήψη απόφασης για την έγκριση της προσχώρησης του Δήμου στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.-Α΄Φάση»
Εγκρίνεται ομόφωνα η προσχώρηση του Δήμου στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με το σχέδιο της επισυναπτόμενης σύμβασης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.-Α΄Φάση» και εξουσιοδοτείται η Δήμαρχος να υπογράψει τα σχετικά έγγραφα.
33
       3o Καθορισμός ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής έτους 2020
Αποφασίζεται ομόφωνα η διεξαγωγή συνεδρίασης  με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 26 Μαΐου και ώρα 19:00μ.μ, για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής έτους 2020.  Έως την Παρασκευή 20 Μαΐου οι δημότες και οι φορείς θα μπορούν να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους στο πρωτόκολλο του Δήμου.
34
4o Έγκριση επείγουσας  εργασίας κατασκευής αντλιοστασίου ΑΠ1 σε νέα θέση για το έργο: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ» 
Εγκρίνεται ομόφωνα η εκτέλεση επείγουσας εργασίας  για την κατασκευή αντλιοστασίου ΑΠ1 σε νέα θέση για το έργο: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ», σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδ/σου (Τμήμα Εκτέλεσης Έργων)
35
5o Σχετικά με την πορεία των εργασιών του έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ» ενόψει της θερινής περιόδου
Έκδοση απόφασης για την υποβολή αιτήματος προς την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, για διακοπή εργασιών του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ» για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών (Ιούλιο-Αύγουστο)
36
6o Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, με τίτλο: «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» και εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που απαιτούνται για την υποβολή
Εγκρίνεται ομόφωνα η υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, με τίτλο: «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ», με θέμα την Ανάπτυξη και προώθηση του  Καταδυτικού Τουρισμού και την δημιουργία Καταδυτικών Διαδρομών με έμφαση στο  αεροπορικό ναυάγιο του Β’ παγκοσμίου πολέμου στον βυθό της Σίφνου.
Εξουσιοδοτείται η Δήμαρχος για την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που απαιτούνται για την υποβολή της πρότασης.
37
7o Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την παύση λειτουργίας του καταστήματος της Alpha Bank, σύμφωνα και με την εισήγηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου  
Εγκρίνεται ομόφωνα η έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την παύση λειτουργίας του καταστήματος της Alpha Bank.
38
8o Έκδοση απόφασης για παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ, ύστερα και από την υπ΄ αριθμ. 11523/2.03.2021 Κοινή Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής και της Γενικής Διευθύντριας Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σχετικά με την ανανέωση της ΑΕΠΟ ΧΥΤΑ ν. Σίφνου
Εγκρίνεται ομόφωνα η έκδοση απόφασης για παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ, προκειμένου να προχωρήσει η σύνταξη των απαιτούμενων μελετών του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Βορεινή» του Δήμου Σίφνου από την Περιφέρεια Ν.Αιγαίου (Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων)
39
9o Έγκριση ιδιωτικού συμφωνητικού συστάσεως χρησιδανείου μεταξύ του Δήμου Σίφνου και της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, μετά την υπ’ αρ. 178/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Λήψη απόφασης για την έγκριση ιδιωτικού συμφωνητικού συστάσεως χρησιδανείου μεταξύ του Δήμου Σίφνου και της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, μετά την παραχώρηση προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων αιθουσών και προαύλιου χώρου του σχολικού συγκροτήματος του Αγίου Αρτεμίου σύμφωνα με την υπ΄αρ. 178/2018 απόφαση του ΔΣ.
40
10o Λήψη απόφασης για χορήγηση κωδικών ebanking της αναπληρώτριας ταμία Ψαραύτη Αικατερίνης, λόγω παύσης λειτουργίας του καταστήματος της Alpha Bank
Εγκρίνεται ομόφωνα η υποβολή αιτήματος προς την Τράπεζα για χορήγηση κωδικών e-banking στην  αναπληρώτρια ταμία Ψαραύτη Αικατερίνη, λόγω παύσης λειτουργίας του καταστήματος της Alpha Bank.
41
11o Έκδοση απόφασης για τη συντήρηση και αποκατάσταση βορινής πτέρυγας κελιών στην Ιερά Μονή Ταξιαρχών Σκάφης, μετά το υπ’ αρ. πρωτ. 105123/5.2.2021 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων 
Αποφασίζεται ομόφωνα να στηρίξει οικονομικά  ο Δήμος το έργο συντήρησης  και αποκατάστασης της  βορινής πτέρυγας κελιών στην Ιερά Μονή Ταξιαρχών Σκάφης σύμφωνα με το Α.Π. 105123/05-02-2021 έγγραφο της  Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.
42
12o Συγκρότηση Αρχιτεκτονικής Επιτροπής του Δήμου Σίφνου 
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα της σύστασης επταμελούς αρχιτεκτονικής επιτροπής του Δήμου Σίφνου
43
13o Λήψη απόφασης για τα προβλήματα που δημιουργούνται από τα ανεπιτήρητα ζώα στη Σίφνο
Αποφασίζεται ομόφωνα να ενημερωθεί το ΔΣ του του  αγροτικού συλλόγου και  οι  ιδιοκτήτες κτηνοτρόφοι  για τις υποχρεώσεις τους, με αφορμή παράπονα από δημότες για ζημιές και καταστροφές περιουσιών από ανεξέλεγκτη δράση ανεπιτήρητων ζώων και να ζητηθεί να συμμορφωθούν με κείμενες διατάξεις του, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξουν περαιτέρω κυρώσεις.
44
14o Σχετικά με την πρόταση του Συνδέσμου Σιφνίων για τη σύσταση e-βιβλιοθήκης στη Σίφνο
Εγκρίνεται ομόφωνα η σύσταση e-βιβλιοθήκης στη Σίφνο με τη συνεργασία του Δήμου, του Συνδέσμου Σιφνίων και του Πολιτιστικού Κέντρου «Μαριάνθη Σίμου».
45
15o Διαμόρφωση μνημονίου συνεργασίας του Δήμου με το Σύνδεσμο Σιφνίων για το θέμα του «Ηρώου»
Αναβάλλεται .
46
16o Έγκριση εισφοράς συμμετοχής του Δήμου στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου (Δ.Α.Φ.Ν.Η.)
Εγκρίνεται ομόφωνα η καταβολή της εισφοράς συμμετοχής του Δήμου στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου (Δ.Α.Φ.Ν.Η.) για τα έτη 2019 και 2020.
Ορίζεται εκπρόσωπος του Δήμου Σίφνου η κα. Ναδάλη Μαρία, Δήμαρχος Σίφνου και αναπληρωματικός  εκπρόσωπος ο κ. Χρυσίνης  Νικόλαος, Πρόεδρος  Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου, για την γενική συνέλευση του Δικτύου Αειφόρων Νήσων «ΔΑΦΝΗ».
47
17o Έγκριση εισφοράς συμμετοχής του Δήμου στο Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με το διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ»
Εγκρίνεται ομόφωνα η καταβολή της εισφοράς συμμετοχής του Δήμου στο Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με το διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» για τα έτη 2019 και 2020.
Ορίζεται ως εκπρόσωπος  του Δήμου Σίφνου στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», η δημοτική σύμβουλος  κα Βασταρδή Μαργαρίτα με αναπληρωτή της το δημοτικό σύμβουλο και Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου  κ.Διαμαντή Απόστολο.
48
18o Εισήγηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου για δράσεις προβολής της Σίφνου  
Εγκρίνονται ομόφωνα, η φιλοξενία δύο (2) δημοσιογράφων από το κορυφαίο τουριστικό περιοδικό«Touring», που εκδίδεται με την αιγίδα της Ιταλικής Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων, η μίσθωση διαφημιστικών πλαισίων στο ΜΕΤΡΟ, η δημιουργία ενός διαφημιστικού σποτ για την έναρξη της φετινής τουριστικής περιόδου και η δημιουργία βίντεο σποτ με θέμα την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων σε σχέση με το τοπίο του νησιού μας. Ο χρόνος  υλοποίησης κάθε δράσης  προβολής καθορίζεται μετά από συνεννόηση με την εταιρεία συμβούλων REMAKE.
49
19o Έγκριση πρακτικού της από 1ης Μαρτίου 2021 συνεδρίασης της Επιτροπής Πολιτισμού με θέμα την ανακήρυξη του 2021 ως έτους «Νικολάου Χρυσόγελου & Σιφνίων Αγωνιστών»
Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της από 1ης Μαρτίου 2021 συνεδρίασης της Επιτροπής Πολιτισμού με θέμα την ανακήρυξη του 2021 ως έτους «Νικολάου Χρυσόγελου & Σιφνίων Αγωνιστών».
50
20o Έγκριση πρακτικού της από 30.10.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ονοματοθεσιών, ύστερα από την υπ΄ αρ. 82/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της από 30.10.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ονοματοθεσιών, ύστερα από την υπ΄ αρ. 82/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
51
21o Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σίφνου με θητεία έως τις 6.11.2021, ύστερα από τη μετοίκηση της κας Έλενας Λάμπου 
Εγκρίνεται ομόφωνα η αντικατάσταση του αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σίφνου κας Έλενας Λάμπου από την κα Γεωργία Φρ. Γεωργούλη.
52
22o Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου με θητεία έως τις 6.11.2021, ύστερα από την ανάδειξη νέου ΔΣ του Οικολογικού Συλλόγου Καμαρών «Η ΜΕΡΟΠΗ» 
Εγκρίνεται ομόφωνα η αντικατάσταση του μέλους της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου κας Καλογήρου Μαρίας από τον κ.Ποδενέ Νικόλαο, ύστερα από την ανάδειξη νέου ΔΣ του Οικολογικού Συλλόγου Καμαρών «Η ΜΕΡΟΠΗ» .
53
23o Συνδρομή του Δήμου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα για το οικ. έτος 2021
Εγκρίνεται ομόφωνα :
α) η συνδρομή στις δύο τοπικές εφημερίδες “Σιφναϊκά Νέα” και “Σίφνος”,
β) οι παρακάτω ηλεκτρονικές συνδρομές:
-η  συνδρομή στη Νομική Βάση Πληροφοριών “Νομοτέλεια” για πρόσβαση μέσω του διαδικτύου,
-η συνδρομή στο dimosnet,
-η συνδρομή σε πρότυπη διαδικτυακή βάση δεδομένων για θέματα προμηθειών, εργασιών και μεταφορών (για τις ανάγκες της Οικονομικής Υπηρεσίας),
-η συνδρομή για την καταχώριση ανακοινώσεων – δελτίων τύπου του Δήμου στο ραδιόφωνο “Πρίσμα” και στην ιστοσελίδα prismafm,
– η συνδρομή για την καταχώριση ανακοινώσεων – δελτίων τύπου του Δήμου στην ηλεκτρονική εφημερίδα sifnaiko-fos.gr
54
24o Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου
Εγκρίνεται ομόφωνα η επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου.
55
25o Σχετικά με την αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Σίφνου για επιχορήγησή του, σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη στον  προϋπολογισμό του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2021
Εγκρίνεται ομόφωνα η επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Σίφνου σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη στον  προϋπολογισμό του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2021.
56
26o Σχετικά με την αίτηση του Πανσιφναϊκού Αθλητικού Συλλόγου  για επιχορήγησή του, σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη στον  προϋπολογισμό του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2021
Εγκρίνεται ομόφωνα η επιχορήγηση του Πανσιφναϊκού Αθλητικού Συλλόγου  σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη στον  προϋπολογισμό του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2021.
57
27o Έγκριση δαπανών διαμονής των συντηρητών του τέμπλου του Ι.Ν. Παναγίας Χρυσοπηγής
Εγκρίνεται  ομόφωνα η δαπάνη διαμονής των συντηρητών του τέμπλου του Ι.Ν. Παναγίας Χρυσοπηγής για το χρονικό διάστημα από 10/05/2021 έως 4/06/2021.
58
28o Αίτημα κάλυψης δαπανών μετακίνησης και διαμονής  του Κλιμακίου Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΕΠΑΨΥ για το έτος 2021 
Εγκρίνεται ομόφωνα η κάλυψη από το Δήμο Σίφνου της δαπάνης μετακίνησης και διαμονής για το έτος 2021, των μελών του Κλιμακίου Ψυχικής Υγείας της Ε.Π.Α.Ψ.Υ., που επισκέπτεται το νησί μας.
59
29o Τροποποίηση της υπ΄αρ. 24/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 1492/26.03.2021 αίτηση της κας Μαρίας Πολενάκη και την υπ΄αρ. 7/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας Απολλωνίας
Εγκρίνεται ομόφωνα η τροποποίηση της υπ΄αρ. 24/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και αποφασίζεται η αποδοχή παραχώρησης δύο τμημάτων – λωρίδων γης εμβαδού α)17,52 τμ και β)1,80 τμ από οικόπεδο στον οικισμό ΚΑΜΑΡΕΣ από τη σημερινή ιδιοκτήτρια κα Πολενάκη Μαρία ή από οποιονδήποτε διακάτοχο του ακινήτου αυτού κατά την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης.  Η παραχώρηση λωρίδων γης θα υλοποιηθεί με σύνταξη και υπογραφή σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης δωρεάς, η οποία θα καταχωρηθεί στο κτηματολογικό γραφείο Σίφνου, με έξοδα που θα βαρύνουν συνολικά την αιτούσα.
60
30o Σχετικά με την εισήγηση της Προέδρου της Κοινότητας Απολλωνίας κας Αικατερίνης Θεολόγου, ύστερα και από την υπ’ αρ. 12/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας, που αφορά: α) σε αίτημα προς τον Δήμο για βελτίωση τμήματος της Πλατείας Καμαρών, β) σε αίτημα προς τον Δήμο για φωτισμό,  για  πλακόστρωση και καθαρισμό κοινοχρήστου στενού στην Πέρα γειτονιά Απολλωνίας, γ) στην κατάθεση προτάσεων για το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Εγκρίνεται ομόφωνα η υπ’ αρ. 8/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας.
61
31o Σχετικά με την αίτηση του κ. Κάλου Ευθύμιου για προστασία μονοπατιού κοντά στο Μοναστήρι της Βρύσης στα Συμπόπουλα, ύστερα από την υπ’ αρ. 8/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας
Εγκρίνεται ομόφωνα η υπ’ αρ. 8/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας σύμφωνα με την οποία ο Δήμος θα έχει την ευθύνη της επίβλεψης, όταν αρχίσουν οι οικοδομές εργασίες στην περιοχή ώστε να μην υπάρξουν αλλοιώσεις ή παρεμβάσεις στο μονοπάτι.
62
32o Σχετικά με την αίτηση του κ. Νερούτσου Νικόλαου, για άδεια τοποθέτησης καβαλέτου στην είσοδο του μαγαζιού του στο στενό της Απολλωνίας, ύστερα από την υπ΄αρ. 9/2021  γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας  
Εγκρίνεται ομόφωνα η αίτηση του κ. Νερούτσου Νικόλαου, για άδεια τοποθέτησης καβαλέτου στην είσοδο του μαγαζιού του στο στενό της Απολλωνίας, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 9/2021  γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας .
63
33o Σχετικά με την αίτηση της κας Καλογήρου Ουρανίας για επισκευή ξερολιθιάς προκειμένου να καταστεί δυνατή η διέλευση προς το κτήμα της που βρίσκεται στη θέση «Τρεις Πηγές» Αρτεμώνα, ύστερα από την υπ’ αρ. 1/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα
Εγκρίνεται ομόφωνα η επισκευή της ξερολιθιάς εφόσον πρόκειται για υποχρέωση του Δήμου. Ως προς τον προγραμματισμό έναρξης των εργασιών επισκευής, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος σε συνεργασία με την Τεχνική και την Οικονομική υπηρεσία και θα ενημερώσει την αιτούσα.
64
34o Σχετικά με την αίτηση της κας Ψαραύτη Μαρίας, συζ. Λεωνίδα,  για τοποθέτηση φωτιστικού σώματος επί  υπάρχοντος στύλου της ΔΕΗ στην περιοχή Μοναχή, ύστερα από την υπ’ αρ. 2/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα
Εγκρίνεται ομόφωνα η αίτηση της κας Ψαραύτη Μαρίας, συζ. Λεωνίδα,  για τοποθέτηση φωτιστικού σώματος επί  υπάρχοντος στύλου της ΔΕΗ στην περιοχή Μοναχή, σύμφωνα με  την υπ’ αρ. 2/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα
65
35o Σχετικά με την εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας για τον ορισμό χώρου στάθμευσης μοτ/των και μοτ/τών στον Αρτεμώνα, ύστερα από την υπ’ αρ. 3/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα 
Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός χώρου στάθμευσης μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών στον Αρτεμώνα πίσω από τον ανεμόμυλο και το κτίσμα της στάσης, σύμφωνα με  την υπ’ αρ. 3/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα.
66
36o Σχετικά με την εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας  Αρτεμώνα για  την υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΕΗ στον οικισμό Χερρόνησος, ύστερα από την υπ’ αρ. 4/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα 
Εγκρίνεται ομόφωνα η έναρξη των απαιτούμενων ενεργειών για  την υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΕΗ στον οικισμό Χερρόνησος, σύμφωνα και με την  υπ’ αρ. 4/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα
67
37o Σχετικά με την αίτηση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για εγκατάσταση Α.Τ.Μ. στην πλατεία του Αρτεμώνα,  ύστερα από την υπ’ αρ. 9/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα 
Εγκρίνεται ομόφωνα η  αίτηση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για εγκατάσταση Α.Τ.Μ. στην πλατεία του Αρτεμώνα, και συγκεκριμένα στην πρόσοψη της στάσης της αφετηρίας των λεωφορείων, σύμφωνα με την  υπ’ αρ. 9/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα.  Παραχωρείται χώρος 2τ.μ. με μηνιαίο μίσθωμα 100 ευρώ. Οι δαπάνες εγκατάστασης του ΑΤΜ θα βαρύνουν την τράπεζα.  
68
38o Σχετικά με την εισήγηση  του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα που αφορά τη διαμόρφωση μονοπατιού, μήκους 75,00 μέτρων, στον οικισμό Χερρόνησος, ύστερα από την υπ’ αρ. 10/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα
Εγκρίνεται ομόφωνα η διαμόρφωση μονοπατιού, μήκους 75,00 μέτρων, στον οικισμό Χερρόνησος, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 10/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα
69

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ Σίφνου

    Χρυσίνης Νικόλαος

.