Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου: Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς για τη δημιουργία ενδιάμεσου αντλιοστασίου στην τοποθεσία «Πλατάνισσα»

.jpg

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

(Α.Δ.Α.: 6ΡΞΛΩ1Τ-ΔΑΞ)

Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Σίφνου, λόγω αυξημένων και επιτακτικών αναγκών και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ύδρευσης, σκοπεύει να προβεί στην ανάθεση της δημιουργίας ενδιάμεσου αντλιοστασίου στην τοποθεσία «Πλατάνισσα» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και για το λόγο αυτό σας προσκαλεί να υποβάλετε την οικονομική σας προσφορά εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών. Αναλυτικά, τα στοιχεία της προς ανάθεση δαπάνης έχουν ως ακολούθως:
 
Περιγραφή των προς ανάθεση εργασιών:
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη δημιουργία ενδιάμεσου αντλιοστασίου στην τοποθεσία «Πλατάνισσα» για τη μεταφορά ύδατος από τη δεξαμενή Καμαρών στη δεξαμενή Αγίου Μερκουρίου, με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών του οικισμού Αρτεμώνα σε ύδρευση.
Το κτίριο της δεξαμενής, διαστάσεων 8,50m x 3,50m x 4,00m (ΜxΠxΥ), θα είναι κατά το ήμισυ υπόγειο. Παράλληλα, θα κατασκευαστεί και το εφαπτόμενο στη δεξαμενή δωμάτιο αντλιοστασίου, διαστάσεων  3,00m x 3,50m x 2,50m (ΜxΠxΥ).
Το κτίριο του αντλιοστασίου θα δημιουργηθεί από οπτοπλινθοδομή, ενώ το κτίριο της δεξαμενής θα δημιουργηθεί από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατηγορίας σύμφωνης με αυτήν που θα ορίσει το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος.
Όλα τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα με το Τοπογραφικό Διάγραμμα, τον Ξυλότυπο Θεμελίωσης, καθώς και την Τεχνική Έκθεση που έχουν εκπονηθεί.
 
Ο πλήρης φάκελος βρίσκεται στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Σίφνου και μεταξύ των άλλων συμπεριλαμβάνει:
α) την υπ’ αρ. πρωτ.:  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΥΚ/ΤΠΚΑΜ/669020/474212/16013/5579 έγκριση της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων,
β) την υπ’ αρ. πρωτ.: 26/13-10-2020 έγκριση της Υπηρεσίας Δόμησης Μήλου.
 
Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Σίφνου.
Σημειώνεται ότι η έναρξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει άμεσα μετά την ανάθεση των εργασιών και την υπογραφή της Σύμβασης.
 
Χρόνος υποβολής προσφορών:
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας. Προσφορές που θα φτάσουν στο Δήμο Σίφνου με οποιονδήποτε τρόπο μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και θα επιστραφούν.
Οι προσφορές θα απευθύνονται στη Δήμαρχο Σίφνου και θα πρέπει να κατατεθούν στο Δημαρχείο Σίφνου, που βρίσκεται στην Απολλωνία Σίφνου, Τ.Κ.: 840 03, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Μέσω ταχυδρομείου (Απολλωνία, Σίφνος, Τ.Κ.: 840 03, Κυκλάδες).
  • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@sifnos.gr

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει, κατόπιν ραντεβού, να προσκομίσουν  τα πρωτότυπα δικαιολογητικά μέχρι την καταληκτική προθεσμία της ανωτέρω παραγράφου στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Σίφνου, (τηλ. επικοινωνίας: 2284360309).
 
Κριτήριο κατακύρωσης – Όργανο κατακύρωσης:
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, ενώ η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει από τη Δήμαρχο Σίφνου.
Αναλυτικά τα στοιχεία της προς ανάθεση δαπάνης αναφέρονται στο υπ’ αρ. πρωτ.: 1622/01-04-2021 Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 21REQ008387578.
Η πραγματοποίηση της δαπάνης θα βαρύνει τον Κ.Α.: 25.7321.0001 με τίτλο: «Κατασκευή ενδιάμεσου αντλιοστασίου στην Παναγιά Πλατάνισσα της ΤΚ Αρτεμώνα».
 
Επισυναπτόμενα αρχεία:

  1. Το υπ’ αρ. πρωτ.: 1622/01-04-2021 Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 21REQ
  2. Η υπ’ αρ. πρωτ.: 1695/02-04-2021 ΑΑΥ 102/2021 με ΑΔΑ: 99ΚΒΩ1Τ-Ε32 και ΑΔΑΜ: 21REQ

 
 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.