Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (06.03.2021)

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), καθώς και την  υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 32η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» (Α.Δ.Α.: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4),

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ

σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 6η Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη, στις 11:00 π.μ., για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

 1. Εκ νέου έγκριση του προϋπολογισμού του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου “Μαριάνθη Σίμου” για το οικονομικό έτος 2021, μετά την υπ’ αρ. πρωτ. 1666/19.3.2021 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και την υπ’ αρ. 3/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου
 2. Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου Σίφνου με το ποσό των 900,00€ για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19
 3. Έγκριση υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης του Δήμου Σίφνου με τίτλο: «Δράσεις Πολιτιστικής Ταυτότητας Σίφνου – Συνδέοντας το χθες με το σήμερα» στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» της πρόσκλησης  ΑΤ14 με τίτλο «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών {για το Μουσείο Κεραμικής Τέχνης Σίφνου} 
 4. Έγκριση υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης του Δήμου Σίφνου με τίτλο: «Γωνιές Ανακύκλωσης και εξοπλισμός διακριτής συλλογής στο Δήμο Σίφνου»  στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον», στην πρόσκληση ΑΤ04 με τίτλο: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών
 5. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Στέρνας Γνώση» στην πρόσκληση «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες», στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου: «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020»
 6. Σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σίφνου και της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης της Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας
 7. Σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σίφνου και της εταιρείας Σ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την εναπόθεση ανακυκλώσιμων υλικών σε αδειοδοτημένο χώρο της εταιρείας στη θέση “Κουρτσούδι”
 8. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σίφνου για το οικονομικό έτος 2020, μετά την υπ’ αρ. 1/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης
 9. Έγκριση του απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σίφνου για το οικονομικό έτος 2020, μετά την υπ’ αρ. 2/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης
 10. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στον Αρτεμώνα, στη θέση «Πλατύ Πηγάδι», μετά την υπ’ αρ. 19/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
 11. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στον Αρτεμώνα, στη θέση «Αγία Άννα», μετά την υπ’ αρ. 19/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
 12. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στον Αρτεμώνα, κάτω από το γήπεδο, μετά την υπ’ αρ. 19/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
 13. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στον Άγιο Λουκά, μετά την υπ’ αρ. 19/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
 14. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στον Αϊ Αντύπα, μετά την υπ’ αρ. 19/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
 15. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στην Απολλωνία, μετά την υπ’ αρ. 19/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
 16. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός δεύτερου ακινήτου στην Απολλωνία, μετά την υπ’ αρ. 19/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
 17. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στο Κάτω Πετάλι, μετά την υπ’ αρ. 19/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
 18. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στις Αράδες, μετά την υπ’ αρ. 19/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
 19. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στην Καταβατή (στο δρόμο προς Βαθύ), μετά την υπ’ αρ. 19/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου για την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
 20. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στο Βαθύ, κοντά στο τέρμα του επαρχιακού δρόμου Απολλωνίας – Βαθύ, μετά την υπ’ αρ. 19/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
 21. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση δεύτερου ακινήτου στο Βαθύ, κοντά στο τέρμα του επαρχιακού δρόμου Απολλωνίας – Βαθύ, μετά την υπ’ αρ. 19/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
 22. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση τρίτου ακινήτου στο Βαθύ, στο τέρμα του επαρχιακού δρόμου Απολλωνίας – Βαθύ, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών και για την ομαλή διάβαση των απορριμματοφόρων και λυματοφόρων του Δήμου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, μετά την υπ’ αρ. 19/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
 23. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στον Πλατύ Γιαλό, μετά την υπ’ αρ. 19/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου για την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
 24. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση δεύτερου ακινήτου στον Πλατύ Γιαλό, μετά την υπ’ αρ. 19/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
 25. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση τρίτου ακινήτου στον Πλατύ Γιαλό, μετά την υπ’ αρ. 19/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
 26. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση τέταρτου ακινήτου στον Πλατύ Γιαλό, μετά την υπ’ αρ. 19/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
 27. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στο Φάρο, μετά την υπ’ αρ. 19/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
 28. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στη Χερρόνησο, μετά την υπ’ αρ. 19/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου
 29. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση δεύτερου ακινήτου στη Χερρόνησο, μετά την υπ’ αρ. 19/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
 30. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση τρίτου ακινήτου στη Χερρόνησο, μετά την υπ’ αρ. 19/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με  την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
 31. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στις Καμάρες, μετά την υπ’ αρ. 19/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
 32. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στο Κάστρο, μετά την υπ’ αρ. 19/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
 33. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στα Φυρρόγεια, στη θέση «Κλώτσου», για τη στάθμευση των οχημάτων του Δήμου (βυτιοφόρα, απορριμματοφόρα κ.ά.), μετά την υπ’ αρ. 19/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
 34. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στα Φυρρόγεια, στη θέση «Σφηνάκια» (για την εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων του Δήμου και για τις ανάγκες της κομποστοποίησης), μετά την υπ’ αρ. 19/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού

 
 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ