Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου: Πρόσκληση κατάθεσης Οικονομικής Προσφοράς για την προμήθεια χημικού υλικού

.jpg

 
ΑΔΑ:6ΙΡΗΩ1Τ-Σ4Ο
                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               Σίφνος,    19/03/2021  
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ                                                                                                                 Αρ. Πρωτ. : 1393
Ταχ. Δ/νση: Απολλωνία 84003 Σίφνος
Τηλέφωνο: 2284360326-332
Fax: 2284031010
Πληροφορίες: Κάραβος Σωκράτης
 
 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην  “Προμήθεια χημικού υλικού” για την κάλυψη αναγκών μονάδων αφαλάτωσης του Δήμου Σίφνου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Για την κάλυψη της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:21REQ008265999 καθώς και έχει γίνει δέσμευση στο οικείο μητρώο  αντίστοιχης πίστωσης από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Σίφνου με την έκδοση της ΑΑΥ: 91/2021 με  ΑΔΑΜ:21REQ008291848,  (ΑΔΑ:9Ω8ΡΩ1Τ-0Ι4).
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις προδιαγραφές, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας,  να  καταθέσετε   οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021, 12:00  για την προμήθεια των παρακάτω ειδών.

Περιγραφή Μον.μετ. Ποσότητα Καθαρή Αξία
Θειικό Οξύ 95-98% κιλά 2640
Υδροξείδιο Νατρίου NaOH (50%) κιλά 2200
Ανθρακικό Ασβέστιο 1-1,5mm κιλά 7000
Αντικαθαλατωτικό θαλασσινού νερού (Δοχείο 25κιλών) δοχείο 8
Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Τελικό σύνολο

Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται και η παράδοση των υλικών στις εγκαταστάσεις
αφαλατώσεων του Δήμου Σίφνου καθώς και το κόστος προμήθειας των δοχείων τα
οποία δεν θα επιστραφούν.

Η προσφορά θα είναι ενυπόγραφη και θα φέρει σφραγίδα της επιχείρησης.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η καλή και έγκαιρη εκτέλεση της σύμβασης καθώς και η οικονομική προσφορά.
Η προμήθεια των παρακάτω  ειδών θα εκτελεστεί άμεσα και στην συνολική ποσότητα.
Η προμήθεια, μέχρι το ποσό των 8.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, θα βαρύνει τον υπό έγκριση προϋπολογισμό του 2021 στον Κ.Α:25.6633 (Προμήθεια χημικού υλικού) .
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Σίφνου.
 

Ο αντιδήμαρχος Σίφνου

Γεώργιος Γεωργούλης

.