Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (26.02.2021)

26.2

                                             ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΣΙΦΝΟΥ                                                                  
                            ΠΙΝΑΚΑΣ      ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                                               
                                             ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η    ( 26.02.2021 )                                                                                            

ΘΕΜΑ                                                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ
 
       1o 
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου για το Δ΄ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2020  
Εγκρίνεται ομόφωνα η τριμηνιαία έκθεση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου για το Δ΄ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2020.
10
2o Αποδοχή της έγκρισης  συμπληρωματικού τοκοχρεωλυτικού δανείου στο Δήμο Σίφνου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στους κεντρικούς οικισμούς της Σίφνου», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη συνομολόγησή του 
Αποδέχεται ομόφωνα την έγκριση  από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συμπληρωματικού τοκοχρεωλυτικού δανείου στο Δήμο Σίφνου, για την εκτέλεση έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στους κεντρικούς οικισμούς της Σίφνου», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη συνομολόγησή του.
11
3o Ορισμός μελών  στην ομάδα εργασίας σχετικά με το προτεινόμενο έργο του υβριδικού σταθμού Σίφνου (ΥΒΣ), σε συνέχεια της διαδικτυακής συνάντησης των μελών του δημοτικού συμβουλίου με τους εκπροσώπους του Ενεργειακού και Αναπτυξιακού Συνεταιρισμού Σίφνου (ΣΕΣ)     
Ορίζονται ομόφωνα στην ομάδα εργασίας σχετικά με το προτεινόμενο έργο του υβριδικού σταθμού Σίφνου (ΥΒΣ), σε συνέχεια της διαδικτυακής συνάντησης των μελών του δημοτικού συμβουλίου με τους εκπροσώπους του Ενεργειακού και Αναπτυξιακού Συνεταιρισμού Σίφνου (ΣΕΣ) τα μέλη: Η Δήμαρχος κα Μαρία Εμμ. Ναδάλη, ο δημοτικός σύμβουλος κ.Θεόδωρος Πολενάκης, ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Ζαμπέλης, ο Μηχανολόγος-Μηχανικός του ΕΜΠ Δόκτωρ Κων/νος Ατσόνιος και ο τέως διευθυντής του υποκαταστήματος ΔΕΔΔΗΕ Σίφνου κ.Δημήτριος Μπελιός. 
12
4o Σχετικά με την εκμίσθωση δύο συνεχόμενων αγροτεμαχίων στη θέση «ΘΟΛΟΣ» της Κοινότητας Απολλωνίας από την Ιερά Μονή Βρύσης, μετά το υπ΄ αρ. πρωτ. 373/11.02.2021 έγγραφο του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Σύρου    
Εγκρίνεται ομόφωνα η εκμίσθωση δύο συνεχόμενων αγροτεμαχίων στη θέση «ΘΟΛΟΣ» της Κοινότητας Απολλωνίας από την Ιερά Μονή Βρύσης, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. πρωτ. 373/11.02.2021 έγγραφο του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Σύρου.
13
5o Έκδοση απόφασης αναφορικά με την έγκριση ή μη των Οικονομικών Καταστάσεων του Ισολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου έναρξης την 1η/1ου/2014,  ύστερα από την υπ’ αρ. 119/2020 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  και την παραπομπή του από την Οικονομική Επιτροπή λόγω της σπουδαιότητας του θέματος   
Εγκρίνονται ομόφωνα οι Οικονομικές Καταστάσεις του Ισολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου έναρξης την 1η/1ου/2014,  ύστερα από την υπ’ αρ. 119/2020 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  και την υπ’ αρ.19/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αποφασίζεται η άμεση προώθηση όλων των στοιχείων στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες όχι μόνον για την απογραφή έναρξης αλλά και για κάθε χρήση που θα ελέγχεται, είτε αυτή αφορά στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου είτε στο Δήμο Σίφνου.
14
6o Έκδοση απόφασης περί έγκρισης ή μη του Ισολογισμού και της αναλυτικής έκθεσης του ορκωτού λογιστή για το έτος χρήσης 2014 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  και την παραπομπή του από την Οικονομική Επιτροπή λόγω της σπουδαιότητας του θέματος 
Εγκρίνεται ομόφωνα ο Ισολογισμός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για το έτος χρήσης 2014 καθώς και η αναλυτική έκθεση του ορκωτού λογιστή κ. Γιώργου Παπακυρίλλου,  σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και την υπ΄αρ. 20/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αποφασίζεται η άμεση προώθηση όλων των στοιχείων  στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές όχι μόνον για τη συγκεκριμένη χρήση αλλά και για κάθε χρήση που θα ελέγχεται, είτε αυτή αφορά στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου είτε στο Δήμο Σίφνου.
15
7o Έκδοση απόφασης περί έγκρισης ή μη του Ισολογισμού και της αναλυτικής έκθεσης του ορκωτού λογιστή για το έτος χρήσης 2015 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  και την παραπομπή του από την Οικονομική Επιτροπή λόγω της σπουδαιότητας του θέματος    
Εγκρίνεται ομόφωνα ο Ισολογισμός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για το έτος χρήσης 2015 καθώς και η αναλυτική έκθεση του ορκωτού λογιστή κ. Γιώργου Παπακυρίλλου,  σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και την υπ΄αρ. 21/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αποφασίζεται η άμεση προώθηση όλων των στοιχείων-δεδομένων  στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές όχι μόνον για τη συγκεκριμένη χρήση αλλά και για κάθε χρήση που θα ελέγχεται, είτε αυτή αφορά στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου είτε στο Δήμο Σίφνου.
16
8o Λήψη απόφασης για συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου καθώς και την αγορά ή μίσθωση, εκ μέρους του Δήμου, πραγμάτων που ανήκουν σε τρίτους, σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981, για το έτος 2021
Ορίζεται ομόφωνα, μετά από κλήρωση, επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου καθώς και την αγορά ή μίσθωση, εκ μέρους του Δήμου, πραγμάτων που ανήκουν σε τρίτους, σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981, για το έτος 2021, με τα ακόλουθα μέλη: ΤΑΚΤΙΚΑ: ο δημοτικός  σύμβουλος κ. Διαμαντής Απόστολος και η δημοτική σύμβουλος κα Βασταρδή Μαργαρίτα ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ: ο Αντιδήμαρχος κ. Ζαμπέλης Δημήτριος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρυσίνης Νικόλαος.
Γραμματέας της επιτροπής ορίστηκε η  δημοτική υπάλληλος κα Χρύσου Φλώρα.
17
9o Ορισμός επιτροπής εκτίμησης ακινήτων για αγοροπωλησίες του Δήμου Σίφνου έτους 2021
Ορίζεται ομόφωνα η Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων για αγοραπωλησίες του Δήμου Σίφνου έτους 2021 με μέλη: Τον Αντιδήμαρχο κ.Γεωργούλη Κ. Γεώργιο, το δημοτικό σύμβουλο κ. Πολενάκη Θεόδωρο και μέλος από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Επαρχείου της Περιφερειακής Ενότητας Μήλου, το οποίο θα ορισθεί από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
18
10ο Έκδοση απόφασης για τη μίσθωση ακινήτων και τη συγκρότηση της Επιτροπής εκτίμησης για το έτος 2021
Εγκρίνεται ομόφωνα: 1. η μίσθωση ακινήτων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως δημοτικοί χώροι στάθμευσης για τις ανάγκες των οικισμών, 2. η συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων, η οποία αποτελείται από τους: Αντιδήμαρχο κ. Ζαμπέλη Δημήτριο, Αντιδήμαρχο κ. Φραντζή Αντώνιο και Προϊστάμενο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ.Παλαιό Ζαννή.
19
11ο Σχετικά με την τοποθέτηση σιδερένιας μπάρας και την παρεμπόδιση διέλευσης σε σημεία που έχουν λάβει από το Ελληνικό Κτηματολόγιο ΚΑΕΚ 29018ΕΚ00528 και έχουν αποδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο  
Σύμφωνα με την από 4523ΑΠΑ 2021 /22-01-2021 απάντηση της Κτηματικής Υπηρεσίας  Κυκλάδων, στο με ΑΠ 5253/31-10-2020 έγγραφο μας, σχετικά με τα όρια και τον χαρακτηρισμό των δρόμων στην συγκεκριμένη περιοχή, για διευθέτηση υπόθεσης που έχει τεθεί ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, προκύπτει ότι υπάρχουν δυο δρόμοι στην περιοχή που έχουν λάβει από το Ελληνικό Κτηματολόγιο αριθμό ΚΑΕΚ 29018Κ00528 και έχουν αποδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο και δεν αφορούν στην συγκεκριμένη υπόθεση.
20
12ο Σχετικά με την αίτηση του Συλλόγου Οικιστών Χρυσοπηγής για θέματα φωτισμού, τοποθέτησης πινακίδας, ταϊστρών για αδέσποτες γάτες, καθαριότητας παραλιών στον οικισμό της Χρυσοπηγής Σίφνου, ύστερα από τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας 
Εγκρίνεται ομόφωνα :1.να τοποθετηθεί χαμηλός φωτισμός (χελώνες) στο δρόμο προς τη Χρυσοπηγή (στα σημεία που υποδεικνύονται από το Σύλλογο) και εξουσιοδοτείται η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας κα Θεολόγου Κατερίνα και οι δημοτικοί  σύμβουλοι  κ.Πολενάκης Θεόδωρος και κ.Λουκής Γεώργιος να αναλάβουν τη διερεύνηση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη μελέτη του φωτισμού της Παναγίας Χρυσοπηγής, 2.οι Πρόεδροι των κοινοτήτων του Αρτεμώνα και της Απολλωνίας να προτείνουν σχέδιο πινακίδας που θα τοποθετηθεί για την ενημέρωση των επισκεπτών, 3.να τοποθετηθούν οι ταΐστρες για τις αδέσποτες γάτες στη ρεματιά του Αποκοφτού στο σημείο που θα υποδειχθεί από τον Πρόεδρο του συλλόγου οικιστών Χρυσοπηγής, 4.η καθημερινή  περισυλλογή των σκουπιδιών την καλοκαιρινή περίοδο.
21
13ο Σχετικά με την αίτηση της κας Γαϊτάνου Βασιλικής  για χτίσιμο πετρότοιχου που εμποδίζει στην είσοδο της ιδιοκτησίας της, στη στάση  Χρυσοπηγή Σίφνου, ύστερα από τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας 
Εγκρίνεται ομόφωνα να σταλεί επιστολή στον ιδιοκτήτη που έχτισε τον πετρότοιχο για τη διόρθωση του λάθους αφού παρεμποδίζει τη διέλευση του δημοτικού μονοπατιού για την πρόσβαση στην ιδιοκτησία της αιτούσας, σύμφωνα και με την υπ΄αρ. 4/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας.
22
14ο Σχετικά με την αίτηση του κ. Κοιλίτη Ιωάννη για χορήγηση άδειας κατασκευής χτιστού  μανδρότοιχου στην περιοχή ¨ΣΥΚΙΔΙ¨, στο δρόμο προς το Βαθύ Σίφνου, ύστερα από τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας  
Εγκρίνεται ομόφωνα  το χτίσιμο μανδρότοιχου στην περιοχή ¨ΣΥΚΙΔΙ¨, στο δρόμο προς το Βαθύ Σίφνου με έξοδα του αιτούντα και με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, σύμφωνα και με την υπ΄αρ. 5/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας.
23
15ο Σχετικά με την αίτηση της κας Πολενάκη Μαρίας για παραχώρηση λωρίδας γης 17,52 τ.μ στον οικισμό “Καμάρες”, ύστερα από τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας
Το ΔΣ αποδέχεται  ομόφωνα την παραχώρηση λωρίδας γης 17,52 τ.μ στον οικισμό “Καμάρες από την κα Πολενάκη Μαρία, σύμφωνα και με την υπ΄αρ. 1/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας. Η παραχώρηση λωρίδας γης θα υλοποιηθεί με σύνταξη και υπογραφή σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης δωρεάς, η οποία θα καταχωρηθεί στο κτηματολογικό γραφείο Σίφνου, με έξοδα που θα βαρύνουν συνολικά την αιτούσα.
24
16ο Σχετικά με την αίτηση της κας Ατσόνιου Κωνσταντίνας του Συμεών για παραχώρηση λωρίδας γης 15,69 τ.μ στον οικισμό “Χερόννησος”, ύστερα από την υπ΄αρ. 5/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα
Το ΔΣ αποδέχεται  ομόφωνα  την παραχώρηση λωρίδας γης 15,69 τ.μ στον οικισμό “Χερόννησος” από την κα Ατσόνιου Κωνσταντίνα του Συμεών, σύμφωνα και με  την υπ΄αρ. 5/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα.  Η παραχώρηση λωρίδας γης θα υλοποιηθεί με σύνταξη και υπογραφή σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης δωρεάς, η οποία θα καταχωρηθεί στο κτηματολογικό γραφείο Σίφνου, με έξοδα που θα βαρύνουν συνολικά την αιτούσα.
25
17ο Σχετικά με την αναζήτηση αγοράς ακινήτου στην περιοχή της Αγίας Άννας Αρτεμώνα Σίφνου προκειμένου να δημιουργηθεί πλατεία ή χώρος στάθμευσης, ύστερα από την υπ΄αρ. 6/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα  
Εγκρίνεται ομόφωνα η αναζήτηση αγοράς ακινήτου στην περιοχή της Αγίας Άννας Αρτεμώνα Σίφνου προκειμένου να δημιουργηθεί πλατεία ή χώρος στάθμευσης, σύμφωνα και με την υπ΄αρ. 6/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα. Ορίζεται επιτροπή με μέλη : Τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αρτεμώνα κ.Τσίπη Θωμά, τον Αντιδήμαρχο κ.Γεωργούλη Γεώργιο και το δημοτικό σύμβουλο κ.Πολενάκη Θεόδωρο, για να προβεί στην αναζήτηση κατάλληλου ακινήτου.
26

 
                                                                                                     Ο Πρόεδρος του ΔΣ Σίφνου
                                                   
                                                                                                          ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

.