Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου: Διακοπή των δια ζώσης μαθημάτων σε όλα τα Σχολεία εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σίφνου, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, και την Τετάρτη 17.02.2021

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                    Σίφνος, 16-02-2021
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ                                                                                                                           Αριθ. πρωτ.: -795-
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

(Αριθ. Απόφασης 20/2021)

 
ΘΕΜΑ: Διακοπή των δια ζώσης μαθημάτων σε όλα τα Σχολεία εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σίφνου, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, και την Τετάρτη 17.02.2021 
 
Η Δήμαρχος Σίφνου
 
Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθ. 75 παρ. Ι περιπτ. στ υποπεριπτ. 27 του ν. 3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 94 του ν. 3852/2010,
 2. Την παρ. 1 του άρθ. 282 του ν. 3852/2010,
 3. Τις διατάξεις του άρθ. 5 του Π.Δ. 200/1998 και του άρθ. 5 του Π.Δ. 201/1998,
 4. Το από 11-02-2021 Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας,
 5. Την με αριθ. Δ1/ΓΠ οικ.986/08-01-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, (Α.Δ.Α.: 6ΦΗΑ465ΦΥΟ-Ν79), σύμφωνα με την οποία τα παράθυρα των αιθουσών διδασκαλίας θα πρέπει να ανοίγουν κατά διαστήματα, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, ώστε να ανανεώνεται πλήρως ο εσωτερικός αέρας,
 6. Το με αριθ. πρωτ. 519/12-02-2021 έγγραφο του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας,

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 
Τη διακοπή των δια ζώσης μαθημάτων και την Τετάρτη 17-02-2021, σε όλα τα Σχολεία που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σίφνου (Παιδικός Σταθμός Σίφνου “Το Μικρό Καράβι”, Νηπιαγωγείο Απολλωνίας, Νηπιαγωγείο Αρτεμώνα, Δημοτικό Σχολείο Σίφνου, Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Σίφνου – «Νικόλαος Γ. Προμπονάς», ΕΠΑ.Λ. Σίφνου), λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να επικρατήσουν, τα οποία καθιστούν επικίνδυνη τόσο την προσέλευση όσο και την παραμονή σε αυτά.
 
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν από την ΚΕΔΕ στους Δήμους της Χώρας, με το υπ’ αρ. πρωτ.: 519/2021 έγγραφο του Προέδρου της, η εκπαιδευτική διαδικασία δε θα διακοπεί, αλλά θα πραγματοποιηθεί κανονικά, μέσω της διαδικασίας της τηλεκπαίδευσης, όπως προβλέπεται στην Κ.Υ.Α. με αριθ. 131451/ΓΔ4/30-09-2020 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 4264).
 
 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου
 2. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
 3. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
 4. Σχολικές Μονάδες Σίφνου
 5. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας

e-mail: sxoleia@kedke.gr
https://dimos.sifnos.gr/wp-content/uploads/2021/02/σχολειο.